قهرماني آقايي در نخستین مرحله بدمینتون ردهبندي ايران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ثريــا آقايي قهرمان نخســتين مرحله مســابقات بدمينتون ردهبندي ايران شــد. ديدار فينال نخســتين مرحله مســابقات ردهبنــدي بدمينتــون بانوان بــه ميزباني سمنان برگزارشــد و در پايان ثريا آقايي از تهران با پيروزي برابر سارا دالوري از تهران به مقام نخست دســت يافت. سارا دالوري دوم شــد و يگانه كرماني از اصفهان و الناز فيض منش از ســمنان مقام سوم را كسب كردند. در قســمت دونفره اين مسابقات و در ديدار نهايي تيــم پگاه كامراني و صفورا زمانلو از ســمنان با پيروزي برابر ســتايش عبدالكريمــي و هاله همدانچــي از تهران قهرمان شد.

تيم عبدالكريمي و همدانچي دوم شد و تيم زهرا كهريزي و كيانا هاشمي از البرز و هديه شــمس و نازنين زماني از تهران به مقام سوم مشترك دست يافتند.

نخستين مرحله مســابقات ردهبندي بدمينتون بانوان رده ســني بزرگســاالن با شــركت 38 بازيكن در قســمت يك نفره از ۶1 اســتان و 40 بازيكن از ۶1 اســتان در قســمت دونفــره در ســالن اختصاصي بدمينتون شهرســتان ســمنان برگزار شد كــه در نهايت نفرات برتــر ردهبندي ايران مشخص شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.