مدال تاريخي به نام نبي رضايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمــد نبي رضايي به مــدال برنز رقابتهــاي قهرماني جوانان جهان رســيد. در ادامه رقابتهــاي قايقراني قهرماني جوانان جهان، مسابقه كانوي تك نفره هزار متر در رده جوانان برگزار شــد كه محمد نبي رضايي توانســت پس از روســيه و لتونــي به مــدال برنز برســد و اولين مدال تاريــخ قايقراني (آبهــاي آرام) ايران در جهان را به دســت بيــاورد. او زمان 4:51:531 را ثبت كرد و ســوم شد. پيش از اين قايقراني ايران تنها توسط محسن شادي در روئينگ رده زير 23 سال به مدال جهاني رســيده بود و مدال جهاني در آبهاي آرام در كارنامه قايقراني ايران وجود نداشــت. ايــن نتيجه تاريخي در حالي به دســت آمد كه در ســاير مادهها نتيجه چندان چشمگيري به دست نيامد. به طوري كه در ادامه رقابتهاي آبهاي آرام جوانان جهان كه در روماني در حال برگزاري است، مليپوشان كشورمان در مادههــاي مختلف به رقابــت پرداختند. در كانوي تك نفره بانوان در مسافت 500 و در فينال B، پريسا محمدزاده با زمان 219:33:2چهاردهم شــد. در كاياك 4 نفره بانوان در مسافت 500 ، ايران با تركيب تبريزي، كمالزاده، ياســمي و شفيعيان با 1:49:4۶4نامز پانزدهم شــد. در كاياك تك نفره مردان در مسافت 1000 متر ابوالفضل درجزي با 3:5۷:180نامز بيست و ســوم شــد. در همين ماده جواد مومني با زمان 4:0۷:۷00 بيست و پنجم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.