برنز آسیا بر گردن خواجوي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مســابقات سه گانه قهرماني آســياي ميانه صبح ديروز در شهر آستانه قزاقستان با حضور ورزشكاراني از كشورهاي آسيايي و اروپايي و در دو بخش آقايــان و بانوان برگزار شــد. نمايندگان ايران در هــر دو بخش و به صورت اسپرينت يا مسافت كوتاه باحريفان به رقابت پرداختند.

در بخش بانوان اين رقابتها، شكوه طياره خواجوي ســه گانه كار شايســته كشورمان با كسب مقام سوم اين مسابقات به مدال با ارزش برنز دست يافت و عالمه سادات جباري سه گانه كار ديگر كشــورمان نيز در ايــن رقابت عنوان چهارمي را به دست آورد. اين موفقيت تاريخي در حالي به دســت آمد كه دو ورزشكار بانوي ايران براي نخســتين بار و در پي تاييد پوشش اســالمي ســه گانه بانــوان در وزارت ورزش و اتحاديه جهاني سه گانه )ITU( فرصت حضور در مسابقات بينالمللي را پيدا كردند.

در بخــش آقايان اين مســابقات نيز نويد ســليمي پور ســه گانه كار سختكوش كشــورمان با اختالفي ناچيز به مقام چهارم دست پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.