نفرات برتر اتومبیلراني اساللوم معرفي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بــا بازبيني موتور اتومبيلهاي شــركت كننــده در رقابتهــاي اســاللوم (حــركات مارپيچ) قهرماني كشــور در گرگان و بررسي اعتراضات شــركت كنندگان، نتايج 2 كالس ديگر از اين مســابقات اعالم شــد. در كالس تا 2000 ايــن رقابتها عليرضا ســلماني از تهران به مقام قهرماني رســيد و ميثم زماني به همراه محمد ابراهيمي هر 2 از اســتان يزد به ترتيب دوم و ســوم شــدند. همچنين در كالس تا 1500 حســين براتي از خوزستان به مقام اول دســت يافت و محمدرضا صفاري بــه همراه وحيد شــهرياري هر 2 از اســتان كرمــان به ترتيب در مكانهاي دوم و ســوم قرار گرفتند. نتايج كالس تا 2000 بانوان نيز پس از بررســي اعتراضات از سوي فدراسيون و كميته اســاللوم فدراســيون موتورسواري و اتومبيلراني اعالم خواهد شــد. روز گذشته در پايان رقابتها نتايج كالسهاي آزاد اعالم شــده بود كه مجيد فتحي از خوزستان، علي اكبر مقيمي از استان تهران و فرهاد طيبي از فارس به ترتيب اول تا ســوم شدند. همچنين در كالس تــا 1500 بانوان اين رقابتها مريم حيدري از گيالن، محبوبه واحديان از استان كرمــان و ميترا فالحي پور از اســتان يزد در جايگاههاي اول تا سوم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.