کالف درهم پیچیده با گرههای کور!

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

فرآيند‌انتخابي‌تیم‌ملي‌يك‌روز‌پس‌از‌دفاع‌تمام‌قد‌رســول‌خادم‌از‌برگزاري‌آن‌مشــخص‌شد‌كه‌به‌يك‌معضل‌اساسي‌ براي‌اين‌فدراسیون‌تبديل‌شده‌است.‌به‌همین‌دلیل‌در‌02‌روز‌مانده‌به‌شروع‌مسابقات‌كشتي‌قهرماني‌جهان‌امروز‌ي ‌كبار‌ ديگر‌بايد‌اعضاي‌شوراي‌فني‌دور‌هم‌بنشــینند‌تا‌براي‌رهايي‌از‌اين‌بحران‌تصمیم‌بگیرند.‌هنوز‌تكلیف‌سه‌وزن‌‌كشتی‌ فرنگی‌به‌هیچ‌عنوان‌مشــخص‌نیست.‌يك‌وزن‌هم‌كه‌به‌نظر‌مي‌رسید‌با‌برگزاري‌مسابقه‌انتخابي‌درون‌اردويي‌روز‌جمعه‌ از‌بالتكلیفي‌درآمده‌حاال‌خودش‌به‌يك‌سردرگمي‌براي‌كادر‌فني‌تبديل‌شده.‌حاال‌بايد‌ديد‌كادرفني‌به‌عبدولي‌با‌تجربه‌ و‌ناآماده‌كه‌به‌انتخابي‌احترام‌نگذاشــته‌اعتماد‌م ‌يكند‌يا‌به‌بويري،‌جوان‌نه‌چندان‌مطمئن‌كه‌درانتخابي‌اول‌شده‌است؟

يك روز پس از دفاع تمام قد رســول خادم از فرآينــد انتخابي تيم ملي به نظر ميرســد كه ديگر براي همگان به خوبي مشخص شده كه اين نوع برگزاري انتخابي بر خــالف اظهارات رييس فدراسيون كشتي نه درســت بوده و نه عاقالنه و فقط ايــن روش انتخاب تيم ملي تا توانســته به كشــتي فرنگي ايران آســيب زده است. تا همين يكي دو ســال پيش كشــتي فرنگي ايران داراي قدرت و صالبتي بود. موقــع اعزام به رقابتهاي جهاني داراي شــكوه و عظمتي بود و هرگاه خود را مهياي حضور در رقابتهــاي جهاني ميديد، همــه از آن توقع كســب چندين مــدال طال و افتخار آفريني داشــتند اما بــه راه انداختن يك روش نادرســت براي انتخاب تيم ملي كه نامش را انتخابي تيم ملي گذاشتند تمامي اين شكوه و عظمت را از بين برده است. حاال 20 روز به اعزام تيم ملي به مســابقات جهاني باقيمانده اســت و هيچ خبري از آن شكوه و عظمت نيست. ديگر نه تنها كســي از افتخار آفريني در مسابقات جهاني حرفي نميزند بلكه مدعي هســتند كه چون تيم جوان است همه منتظر ناكامي باشند. حتي خود اعضاي كادر فني هم به طور دقيق نميدانند چه كسي در چه وزني راهي رقابتهاي جهاني خواهد شــد. يك روز ميگويند انتخابــي درون اردويي برگزار ميشــود چهار نفر هم وزنكشي ميكنند اما فقط يك مسابقه برگزار ميشود. بويري كه نفر اول انتخابي بوده در اعتراض به تصميم شــوراي فني و كادر فني در انتخابي حاضر نميشــود. با همين يك مســابقه از سوي همه رسانهها سعيد عبدولي به فاتح ايــن انتخابي و دوبنده تيم ملي در مســابقات جهاني معرفي ميشــود اما به 24 ســاعت نميرســد كه همان رســانههايي كه از انتخاب عبدولي ســخن ميگفتنــد در گفتههاي خــود دچار ترديد ميشــوند كه واقعــا چرا بايد عبدولي به پاريس برود؟ نه اينكه فقط رســانهها دچار اين ترديد باشــند، بلكه كادر فني و اعضاي شوراي فني هم كه اصرار به برگزاري اين انتخابي داشتند در نتيجه آن دچار ترديد ميشوند و مدام از خود ســوال ميكنند كه چــرا بايد عبدولي به پاريس برود؟ چرا به جــاي عبدولي، پيام بويري جوان به پاريس نرود؟ بويري جوان و البته مطيع در برابر حضور در انتخابي مرحله نهايي و حضور مســتمر در اردوها يا عبدولي ســركش و فراري اما خوششــانس. حاال بعد از 24 ســاعت كش و قوس كه عبدولي ميرود يا نميرود امروز شوراي فني تشكيل جلســه ميدهد تا تكليف اين قصه را خودش مشــخص كند. به نظر ميرسد فارغ از اينكه چه كسي امروز انتخاب شود و هر تصميمي كه گرفته میشــود، بايد گفت اين تصميم گيري هيچ كمكي به تيم ملي نخواهد كرد. فدراســيون كشتي بايد بپذيرد كه اشــتباه در اجراي فرآيند انتخابي تيم ملي كشــتي فرنگي، اين برنامه را به حال احتضار رسانده است و همين روزهاست كه بايد براي نجات كشــتي فرنگــي از اين وضعيت فاتحــهاي براي آن خواند و براي هميشــه با اين روش وداع كرد. اين انتخابي هرگز نتوانست حق را به حق دار بدهد. اگر امروز حق با عبدولي است پــس چرا همه اعضاي شــوراي فني و كادر فني در انتخــاب او دچار ترديد هســتند؟ اگر حق با بويري بود پس چرا دوباره داستان انتخابي درون اردويــي را به وجود آوردند؟ به نظر ميرســد كه خــود تصميم گيرندگان هــم فهميدهاند كه يك جاي كار ايراد دارد اما چــرا براي رفع آن تالش نميكنند مشــخص نيست. شــايد تصميم امروز فدراســيون يك مسكن براي رهايي از اين بحران باشــد اما واقعيت اين است كه در اين چند سال اخير اين نوع برگزاري انتخابي خيلي به كشــتي ايران بخصوص كشتي فرنگي آسيب زده است.

حاال‌بعد‌از‌42‌ ساعت‌كش‌ و‌قوس‌كه‌ عبدولي‌مي‌رود‌ يا‌نمي‌رود‌ امروز‌شوراي‌ فني‌تشكیل‌ جلسه‌مي‌دهد‌ تا‌تكلیف‌اين‌ قصه‌را‌خودش‌ مشخص‌كند.‌ به‌نظر‌مي‌رسد‌ فارغ‌از‌اينكه‌ چه‌كسي‌امروز‌ انتخاب‌شود‌و‌ هر‌تصمیمي‌كه‌ گرفته‌می‌شود،‌ بايد‌گفت‌اين‌ تصمیم‌گیري‌ هیچ‌كمكي‌ به‌تیم‌ملي‌ نخواهد‌كرد.‌ فدراسیون‌ كشتي‌بايد‌ بپذيرد‌كه‌ اشتباه‌در‌ اجراي‌فرآيند‌ انتخابي‌تیم‌ ملي‌كشتي‌ فرنگي،‌اين‌ برنامه‌را‌به‌حال‌ احتضار‌رسانده‌ است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.