ابهام های يک فهرست

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دور جديد اردوهاي تيم ملي بوكس بزرگســاالن در سالن شهيد همت در حالي آغاز شــد كه ســرمربي كوبايي تيم ملي 20 بوكسور را به اردوي تيم ملي دعوت كرده است. اين ليست با نظر كميته فني فدراسيون بوكس براي حضور در دور جديد تمرينات تيم ملي بوكس اعالم شــده اســت كه البته نخســتين تمرين اين تيــم صبح ديروز با حضور 14 بوكســور در ســالن شهيد همت انجام شــد و بقيه نيز در روزهای ديگر به اردو میآيند.

ايــن اردو در حالــي در تهــران برگزار ميشــود كه تا پيــش از ايــن اردوهاي تيم ملي بوكس در شهر سنندج استان كردستان برگزار ميشد. ليســت نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي اما چند ابهام دارد كه در نوع خود جالب توجه است. يكي از اين ابهامها نام عليرضا استكي اســت كه هم اكنون در ژاپن به سر ميبرد اما نامش بهعنوان مربي در اين ليست آمده است.

ابهام بزرگتر نام احســان روزبهاني اســت كه قبل از اين گفته بود ديگــر بعد از بازيهــاي المپيك 2016 كاري با بوكــس آماتور ندارد و ميخواهد در ليگ نيمه حرفهاي به كار ارائه بدهد اما بعد از كسادي كار در ليگ نيمه حرفهاي او خواهان حضور در اردوي تيم ملي بوكس شد و حاال دعوت شده است، بدون انتخابي و بدون هيچ شرط و شروط اضافي.

البته دعوت روزبهاني نه اينكه بد باشد اما عجيب است به اين خاطر كه برخي از چهرههاي مطرح تيم ملي بيرون خط ماندهاند و دعوت نميشوند. مثل سجاد محرابی كه يكي از بهترينهاي تيم ملي در سالهاي اخير بوده اما برخالف درخواستهايش به تيم ملي دعوت نميشود.

برگزاري یك دوره اردوي آموزشي و تمریني 3 ماهه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.