نايب قهرمان كاراته جهان عازم آمريكا شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســعيد احمدي نايب قهرمان مســابقات كاراتــه جهانــي پاريس براي برگــزاري يك اردوي آموزشــي و تمريني ســه ماهه راهي كشور آمريكا شد.

او پــس از ســفر به آمريــكا جهت انجام برنامههايــي كــه برايش در مســير آموزش چهرههــاي جديــد در نظــر گرفته شــده و همچنين ادامــه مراحل آماده ســازي راهي مســابقات كاراته وان آلمــان، اتريش و ژاپن شــود. احمدي تصميم دارد در طول ســه ماه اردوي تمرينــي كنار برخــي از كاراتهكاهاي آمريكايي تمرين كند و عالوه بر آموزش اين رشــته به آنها، خود نيز براي حضور در مسابقات كاراته وان آماده شود.

براي حضور در رقابتهاي قهرماني جهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.