آغاز هشتمين دوره بوچيا بانوان قهرماني كشور

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهاي نمايندگان 12 اســتان كشور در هشــتمين دوره مسابقات قهرماني كشور بوچيا جوانان بانوان، از روز گذشته در فدراسيون ورزشهاي جانبازان و معلوالن آغاز شد. در اين مسابقات 36 ورزشكار در رده سني 13 تا 19 سال به مدت سه روز باهم به رقابت ميپردازند و در نهايت برگزيدگان بر اســاس نظر كادر فني انجمن، به منظور حضور در اردوهاي تيم ملي براي مسابقات پاراآسيايي جوانان، انتخاب ميشوند.

اين رقابتها در چهار كالس پزشكي BC1 تا BC4 در بخش انفرادي دنبال ميشــود و شــركت كنندگان كه از 12 استان كشور در اين مسابقات حضــور يافته اند، براي ورود به تيم ملي با هم بــه رقابت خواهند پرداخت. بازيهاي پاراآســيايي جوانان، پاييز ســال جاري بــه ميزباني امارات برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.