2 ركابزن كشورمان عازم ايتاليا ميشوند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دو ركابزن كشــورمان براي حضور در مســابقات دوچرخهسواري قهرماني جهان در بخش پيست عازم ايتاليا ميشوند.

مســابقات دوچرخه ســواري قهرماني جهان در بخش پيست 31 مرداد تا 5 شــهريور در كشــور ايتاليا برگزار ميشود. برهمين اساس و بنابر تصميم كادر فني اميرحســين جمشيديان در ماده نيمه استقامت جوانان و كسري باقرپور نيز در بخش سرعت، نفرات اعزامي به مسابقات قهرماني جهان خواهند بود.

در آخرین ردهبندي اتحادیه جهاني دوچرخهسواري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.