آروين گودرزي به رده پنجم تورهاي آسيايي صعود كرد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آروين گودرزي در ردهبندي جديد اتحاديه جهاني دوچرخه سواري توانســت با هشــت پله صعود در رده پنجم تورهاي آســيايي قرار گيرد. اتحاديه جهاني دوچرخهسواري )UCI( ردهبندي جديد دوچرخهسواران را در تورهاي آســيايي اعالم كرد و بر همين اســاس، آروين گودرزي به دليل نتايج درخشــاني كه در تور فلورس اندونزي گرفت، توانست در اين ردهبندي 8 پله صعود داشته باشد. تيم پيشگامان نيز در رده بندي تيمي 2 پله صعود داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.