قهرمان كشتي روسيه به قتل رسيد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كشتيگير روســي و دارنده مدال طالي قهرماني اروپا در كشور خود به قتل رســيد. يوري والسكو كشتيگير وزن 96 كيلوگرم روســيه و دارنده مدال طالي قهرماني جوانان 2015 اروپا در روســتاي گورياشنيســك روســيه به قتل رسيد. دادستان محلي روسيه بررسي پرونده قتل كشتيگير آينده دار روس را آغاز كرده است. اين كشــتيگير 20 ســاله در رقابتهاي قهرماني جوانان اروپا توانست در وزن 96 كيلو به مدال طال برســد. او اواخر سال گذشته در جام ياريگين در ديدار ردهبندي دانيال شــريعتي نماينده ايران را با نتيجه 10 بر صفر برد و به مدال برنز رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.