چیچاریتو: بازی در اولدترافورد بسیار خاص خواهد بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خاوير ارناندس، مهاجم وستهم گفته كه اولين هفته ليگ برتر برای او خاص خواهد بود. وستهم در اين هفته در خانه منچســتريونايتد به ميدان مــیرود و چيچاريتو بخت آن را دارد كه در ورزشگاه سابقش بدرخشد.

چيچاريتو در چهار فصل برای منچستريونايتد 59 گل زد و سپس بهصــورت قرضی يــك فصل را در رئال مادريد بازی كرد و پس از آن راهی باير لوركوزن شد. اين بازيكن 92ســاله با قيمت 16 ميليون پوند به وستهم پيوســته و به ليگ برتر بازگشــته اســت. او جمعــه برای اولين بار با همتيمیهای جديدش تمرين كرد. اين بازيكن گفت: «در اولين بــازی به باشــگاه قديمیام برمیگردم، به خانه قديمیام. بازی بسيار خاصی خواهد بود ولی من از پيراهن باشگاهم دفاع خواهم كرد. میخواهم كمك كنم كه تيمم سه امتيــاز را بگيرد و فصــل را خوب شروع كند.»

ورود ارنانــدس همراه شــده با آمــدن بازيكنانی ماننــد ماركو آرنائوتوويــچ، پابلــو ســابالتا و جو هارت. ديويد ســاليوان، از روسای وســتهم پس از انتقــال چيچاريتو بسيار از او ستايش كرد و گفت كه او میتواند بهترين بازيكنی باشد كه تاكنون به وســتهم آمده است. اين مهاجم گفت: «اين حرف او اعتماد به نفس فراوانی به من میبخشــد. تنها چيزی كه میخواهم ثابت كنم اين است كه او درست گفته است. اما زمان همــه چيز را ثابت خواهد كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.