گواردیوال: پول خرید مدافع نداریم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پپ گوارديوال گفته كه ديگر پول كافی برای خريد يــك مدافع ميانی قدرتمند را ندارد، چرا كه بودجــهاش را صرف خريد بازيكنان ديگر كرده است. منچسترسيتی به دنبال ويرجيل فاندايك از ساوتهمپتون و لئوناردو بونوچی از يوونتوس بود و گفته میشــود كه آنها همچنــان اميدوار بودند بازيكنی در قواره آنهــا به خدمت بگيرند. همچنيــن گفته میشــد ســيتی حاضر اســت نيكوالس اوتامندی را بفروشــد تا پول مدافع جديد را به دســت بياورد. اما همــه اين برنامهها زمانی به هم ريخت كه الكساندر كوالروف خواستار آن شد كه به رم برود.

اكنون سيتی به دنبال اينيگو مارتينس، مدافع 62ســاله رئال سوســيداد است كه قيمتش حدود 30 ميليون يورو خواهد بود.

گوارديوال و كادر فنی ســيتی به دنبال جذب هولگر بداشــتوبر هم بودهاند، هرچند كه اين بازيكن 82ساله در سالهای گذشته بارها مصدوم شده است و اين گزينه چندان شوقی در هواداران برنمیانگيزد.

توســين آدارابيويو، بازيكــن نوجوان ســيتی قرارداد جديدی با ايــن تيم امضا كرده ولی بعيد اســت جايی در برنامههای گوارديوال برای فصل بعد داشــته باشد. به اين ترتيب اوتامندی، ونسان كمپانی و جان اســتونز تنها گزينههای اصلی سيتی برای پست مدافع ميانی هستند. گوارديوال گفته: «بايد ببينيم چه میشود. ديگر پول زيادی نداريم. ما زياد خرج كرديم چون بازيكن كم داشتيم. بازار هم خيلی گران شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.