اينيستا: نيمار بايد حرف بزند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنــدرس اينيســتا در كنفرانس خبــري در ميامــي در آســتانه ال كالســيكو گفت تنها خود نيمار است كــه ميتواند بــه ماجــراي كشدار رفتنش از بارسلونا پايان دهد.

او در آغاز ســخنان خود در اين كنفرانــس خبري گفت: «ما از شــما رســانهها ميخواهيم كه دايما درباره نيمار ســوال نكنيــد و اين موضوع را تمام كنيــد. تنها يك نفر اســت كه ميتواند ايــن قضيه را پايان دهد و او خود نيمار است كه بايد حرف بزند.»

با توجه بــه اينكه احتمال زيادي وجود دارد كه نيمار به پاريسنژرمن برود، اينيستا ادامه داد: «فكر نميكنم دريافــت 200-300 ميليــون يورو توسط بارسلونا ســودمندتر از داشتن نيمار باشد. او يكي از بهترين بازيكنان جهان اســت و من هميشه ميخواهم بهترينها در تيمم باشــند. ترديدي ندارم كه ميخواهم او در تيم ما ادامه دهد.» اينيستا درباره درگيري نيمار با نلسون سمدو گفت: «حادثهاي اتفاق افتاد كه ميتواند بخشــي از جلســه تمرين باشد اما چون يك طرف قضيه نيمار اســت و با توجه به اخباري كه در هفتههاي اخير درباره او منتشــر شــده، اينقدر اهميت پيــدا كرده اما براي ما كه تمرين ميكنيم، هيچ چيز نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.