پويول: نيمار عاشق بارسلونا است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كارلس پويول، كاپيتان ســابق بارســلونا گفــت نيمار بايــد درباره آيندهاش صريح و واضح سخن بگويد. نيمــار جمعه در يك برنامه تبليغاتي در ميامي به سواالت درباره آيندهاش جوابي نــداد هرچنــد در بازيهاي پيشفصل تيمش بــه ميدان رفته و درخشش قابل توجهي هم داشته.

پويول به ماركا گفت: «نمي دانم چه اتفاقي ميافتد. او كســي اســت كه بايد حرف بزنــد و توضيح بدهد ميخواهد چه كند چون من و ديگران نميتوانيم او را كنترل كنيم. خودش بايد تصميم بگيرد. من مســووليتي در باشــگاه ندارم بنابراين نميدانم تصميمي گرفته شده يا نه. اين را هم نميدانم كه او آرزوي رفتن دارد يا نه اما اينكه يك نفر بخواهد تمام دوران فوتبالش را در يك تيم ســپري كند، سختتر شده. فوتبال تغيير كرده اما همچنان مواردي وجود دارد: مسي، بوســكتس و اينيستا. فكر ميكنم او عشق به پيراهن دارد اما عوامل ديگر هم هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.