ژاردیم: با ساقبند از امباپه محافظت میکنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لئونــاردو ژارديم، مربی موناكو گفته كه برای محافظت از كيليان امباپه از ساقبند استفاده خواهد كرد. گفته میشود رئال مادريد 180 ميليون يورو بابــت او به موناكو میپردازد. در اين صورت، او گرانترين بازيكن تاريخ فوتبال خواهد شد. اين بازيكــن فصل پيش 26 گل در تمامی رقابتها زد و بــه موناكو كمك كــرد قهرمان ليگ يك فرانسه شــود. ژارديم بر اين باور است كه اين بازيكن 81ســاله بايــد در موناكــو بماند: «از ساقبند استفاده میكنم تا از او محافظت كنم! كيليــان بازيكن موناكو اســت و در هفتههای گذشــته كار كرده تا به سطح پارسالش برسد. او جاهطلبــی الزم را دارد.» منچسترســيتی، بارســلونا، آرسنال و پاری ســنژرمن هم اين بازيكن را میخواهند، امــا موناكو با او مذاكره میكند تا قرارداد جديدی با او امضا كند. بازيكنان بزرگی از موناكو رفتهاند، مانند برناردو سيلوا، تيموئه باكايوكو و بنژامين مندی، ولی ژارديم بر اين باور است كه تيمش همچنان مدعی است، بهويژه با بازيكنان جوانی كه در اختيار دارد: «موناكو برای پيروزی جاهطلب اســت. مــا روی كاغذ با رفتن مندی، برناردو، ژرمن، ضرار و باكايوكو ضعيفتر شــدهايم، اما همين اتفاق دو سال پيش هم افتاد. بازيكنان جوان به كمك ما آمدند. در پيشفصل، فرصت را به همه آنهايی داديم كه در اين فصل میتوانند به ما كمك كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.