نایینگوالن: بله، یوونتوس تیم بزرگی است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

راجا نايينگوالن، هافبك رم گفتــه قبول دارد كه يوونتوس تيم بزرگی است. رم يكشنبه ديداری دوستانه با يوونتوس برگزار میكند و نايينگــوالن گفته كه به يووه احتــرام میگذارد، هرچند كــه پيشتر با اين باشــگاه درافتــاده بود. او گفت: «مــا هنوز در پيشفصل هستيم، اما يكشنبه ديداری برگزار میكنيم كه من هميشــه احساســی قدرتمند دربارهاش داشــتهام. اين رقابــت بين دو تيم ســالها پيش بــه وجود آمد، ولــی من اول از هر چيز ورزشــكار هستم و زمانی كه بحث اين مطرح میشــود كه يوونتوس تيم بزرگی است، من هم میگويم، بله، آنها تيم بزرگی هســتند. البته مشخص اســت كه شــوخیها، واكنشها و حرفهای زيادی ردوبدل میشود. اين چيزها بخشی از بازی است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.