سوارس: از تصمیم نیمار حمایت ميکنیم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

حــاال ديگر جدايي نيمار از بارســلونا و رفتن به پاريســنژرمن آنچنان شگفت انگيز نيســت اما جالب اســت كه لوييس ســوارس در كنفرانس خبري قبل از بازي با رئال مادريــد در آمريكا در كنار آندرس اينيستا نشست و گفت از هر تصميمي كه از همتيمي برزيلياش بگيرد، كامال حمايت ميكند. مهاجم اروگوئهاي كه با ســواالت متعددي دربــاره جدايي يكــي از اعضاي مثلــث مرگبار MSN روبهرو شــده بود، گفت: «ما همه روي اين توافق داريم كه هر چه اين موضوع زودتر به نتيجه برسد براي همه بهتر خواهد بود. نيمار درباره تصميم خود توضيحاتش را ارائه ميكند و ما همه از او حمايت ميكنيم هر نظري كه داشته باشد.» با اين وجود، سوارس اميدوار است كــه نيمار در نوكمپ بماند: «واقعا بازي در كنار او لذتبخش است و حيف ميشود كه او نمانــد. حتي اگر برود هم احســاس ما نسبت به او عوض نميشود. ما همه دوست داريم بماند، نيمار يكي از سه بازيكن برتر جهان اســت و ما نياز داريم كه از بازي او لذت ببريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.