بازیکن فنالندی دو سال محروم شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رومن ارومنكو، بازيكن تيم ملی فنالند و زسكا مسكو دو سال از فوتبال محروم شده اســت. يوفا او را به دليل مصرف كوكايين محروم كرد و دادگاه عالی ورزش هم اين حكم را تاييد كرده است.

ارمنكــو كه بازيكنی كليدی برای فنالند به شــمار میآيد، به دنبال آن بــود كه محروميتش را لغو كند و به هميــن دليل، پرونده را به دادگاه عالی ورزش برد. اما اين دادگاه اعالم كرد كه حكم اوليه كامال صحيح بوده اســت و اين بازيكن از 6 اكتبر 2016 به مدت دو ســال محروم اســت. ارمنكو در جريان تســاوی 2 بر 2 زسكا برابر باير لوركوزن تست دوپينگ داد كه جواب آن مثبت بود. اين هافبك 03ســاله، 73 بازی ملی دارد. او در جريان بازی با لوركوزن يك گل زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.