الليگا، جوالنگاه كالهبردارهای مالياتی

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دو ماه پیش که داســتان فــرار مالیاتی کریستیانو رونالدو – نپرداختن رقمی معادل 7/14 میلیــون یــورو از مالیــات درآمدهای تبلیغاتــیاش در فاصله ســالهای 2011 تا 2014 – در رسانههای اســپانیا منتشر شد، جنجال بزرگی شکل گرفت که انتشار شایعه وسوسه شدن این بازیکن پرتغالی به ترک رئال مادرید هم بخشی از آن بود. رونالدو اما اولین بازیکنی نبوده اســت که برمال شــدن تخلف مالیاتیاش در اســپانیا برای او دردسرســاز شده است چون پیش از او هم بازیکن دیگری مانند رقیب آرژانتینیاش لیونل مســی، خایر ماســکرانو، ساموئول اتوئو و آنخل دیماریا به فرار از پرداخت مالیاتهایشــان متهم شدند. در زیر به مهمترین موارد تخلفات مالیاتی که پیش از پرونده رونالدو در اسپانیا فاش شدند، نگاهی میاندازیم:

ليونل مسی

دارنــده 5 تــوپ طالی فیفــا و فرانس فوتبــال، ســال 2016 بــرای دور زدن اداره مالیات اسپانیا با استفاده از انتقال درآمدهای تبلیغاتیاش به شرکتهایی در بلیزه، بریتانیا، ســوییس و اروگوئه جهت فــرار از پرداخت مالیاتــی معــادل 1/4 میلیون یــورو، مجرم شــناخته شــد و متعاقب آن 21 ماه حبس تعزیری و 2 میلیون یورو جریمه نقدی برایش در نظر گرفته شــد. با این حال مســی طبق قوانین اسپانیا به دلیل اینکه مدت حبساش زیــر دو ســال و تخلفش غیرجنایــی بود، با پرداخت جریمه نقــدی 250 هزار یورویی از رفتن به زندان نجات پیدا کرد؛ یعنی پرداخت 400 یورو به ازای هر روزی که میبایست در زندان سپری میکرد.

خاوير ماسكرانو

همتیمــی و هموطــن مســی در بارســلونا، خاویر ماســکرانو در سال 2016 بــه کالهبــرداری مالیاتــی و نپرداختــن 5/1 میلیــون یورو از مالیــات درآمدش در ســالهای 2011 و 2012 متهم و جرمش اثبات شــد. برخالف مسی، چیزی که باعث شد برای ماســکرانو مجازات حبس در نظر گرفته نشــود، اعتراف او به فرار از پرداخت مالیاتش بــود که با پرداخــت آن از رفتن پشت میلهها نجات پیدا کرد.

آنخل دیماريا

ستاره آرژانتینی پاریسنژرمن سومین بازیکن آرژانتینی طی یک دهه اخیر بود که تخلف مالیاتیاش در اسپانیا برمال شد. بال 29 ساله پاریسنژرمن در دوران حضورش در رئــال مادرید طی ســالهای 2010 تا ،2014 از پرداخت مالیاتهایش خودداری کرده بود که مجــازات آن 16 ماه حبس و جریمه نقدی بود. با این حال انتظار نمیرود دیماریا که رئال را ســال 2014 به مقصد منچســتریونایتد ترک کرد، پشــت میلهها برود و او هم مشمول همان قانونی شود که مسی را از زندانی شدن نجات داد.

ژوزه مورينيو

مربی پرتغالی حال حاضر منچستریونایتد متهم است که در سال 2011 و ،2012 رقمی معادل 3/3 میلیون یــورو از درآمدهایش در زمان هدایت رئال مادرید را نپرداخته اســت. البته شرکت جستیفوته، نماینده قانونی آقای خاص این اتهــام را رد میکند و میگوید که این مســاله را با مقامات اداره مالیات اسپانیا مطرح و آنها را در خصوص بیگناهی مورینیو متقاعد کرده است.

ساموئل اتوئو

در نوامبــر ســال ،2016 دادســتانان اســپانیایی به دنبال آن بودند تا برای ستاره سابق تیم ملی کامرون، 10 سال حبس و 18 میلیون یورو مجازات در نظر بگیرند؛ کسی که متهم است در دوران حضورش در بارسلونا – 2004 تــا 2009 – مالیات 9/3 میلیون یورو از درآمدهایش را نپرداخته است.

رادامل فالكائو

مهاجم کلمبیایی موناکو مظنون است که در دوران بازیگریاش در اتلتیکومادرید در ســالهای 2012 و 2013 رقمی معادل 4/7 میلیون یورو از درآمدهای تبلیغاتیاش را نپرداخته است. او از آن زمان تاکنون 2/8 میلیون یورو از آن رقم را نپرداخته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.