كونته: بعد از هر بازی دو سه كيلو وزن كم میكنم!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونیــو کونته، مربی ایتالیایی چلســی میگوید در جریــان بازیهای تیمش در کنار زمین آنقدر تحرک، استرس و فشار روانی دارد کــه بعد از هر بازی کلــی وزن کم میکند. او همچنین معتقد است که در مربیگری استعداد بیشتری دارد تا زمانی که بازی میکرد.

حرکات پرشــور و هیجانانگیز کونته در کنار زمین در فصل گذشته بارها و بارها توجه رســانههای انگلیس را جلب کرد که البته به مذاق برخی از جمله ژوزه مورینیو، ســرمربی منچستریونایتد هم خوش نیامد. کونته خودش هم قبــول دارد که عکسالعملهایش در کنار زمین هنگام تماشای بازیهای تیمش بیش از اندازه زیاد است اما این بخشی از شخصیت او است و از دوران بازیگری همراهش بوده است.

کونتــه کــه دوشــنبه ایــن هفته 48 ســاله میشــود، به نشــریه تلگراف انگلیس گفت:«وقتی بازیهای تیمم تمام میشود من نابود شــدهام. فکر میکنم در جریان بازی 2 تا 3 کیلو وزن کم میکنم. من ســعی میکنم تمام شــور و اشــتیاقم را به کارم انتقال دهم. میدانم در آینده کارم خیلی ســخت میشود اگر بخواهم به ایــن روند ادامه دهم چون اگر بخواهــی کنار زمین بمانی و بــا این درجه از هیجان و اشتیاق بازی را دنبال کنی باید کلی انرژی داشــته باشــی. در آینده که انرژی من کمتر شــود احتماال مجبور خواهم شد خودم را آرام نگه دارم و بیشتر روی نیمکت بمانم.»

کونته ادامه داد:«اگر شــما مرا در دوران بازیگریام دیده باشید، یادتان هست که در آن دوران هم من همیشــه شور و اشتیاق فراوانی داشــتم و سرشــار از انگیزه برای جنگیدن و غلبه بر مشــکالت بودم. اســتعداد من در حد یک فوتبالیســت متوسط بود اما مجبور بودم ســخت تالش کنم تا بــر محدودیتهایی که داشــتم غلبه کنم. میدانستم تبدیل شدن به یک بازیکن طراز اول کار ســختی خواهد بود با وجود این 20 ســال در سطحی قابل قبول بازی کردم؛کاپیتان یوونتوس بودن و کســب پیروزیهای فراوان با این تیم ، 20 سال بازی کردن و حضور در جــام جهانی و یورو ... فکر میکنم دوران بازیگری خوبی داشتهام، اینطور نیســت؟ فکر میکنم توانستهام آن رویکرد را به دوران مربیگــریام هم انتقال دهم اما فکر میکنم در کل به عنوان یک مربی نســبت به دوران بازیگریام بااستعدادتر هستم.»

با فتح لیگ برتر در فصل گذشته، کونته حاال مأموریت بزرگتری مانند تالش برای فتح لیگ قهرمانــان را پیش رو دارد؛ هدفی که در ســه فصل حضورش در یوونتوس نتوانست آن را محقق کند.

سرمربی ســابق یوونتوس فاش کرد که با وجــود صرف هزینــه 140 میلیون یورویی برای خرید بازیکن، هنوز بــه خرید بازیکنان بیشــتر تمایل دارد. او که شاگردانش در بازی دوستانه اخیر خود مغلوب بایرن مونیخ شدند، گفت:«برابر بایرن مونیخ ما با حریفی قدرتمند روبــهرو بودیم که دو بازیکنش آالبا و برنات را هم روی نیمکت داشــت و هفت بازیکنش هم در خانه مانده بودند. این یک واقعیت اســت. بایرن مونیخ آماده فتح لیگ قهرمانان اســت. برای آنها تحقق این هدف آسانتر است چون بنیان تیمشان با 17 ، 18 بازیکن خوب ساخته شده و شکل گرفته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.