میخواهم پيراهن شماره 10 يوونتوس را تصاحب كنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پیوستن فدریکو برناردسکی، مهاجم ایتالیایی فیورنتینا به یوونتوس در پنجره نقل و انتقالت تابستانی امسال، با واکنشهای فراوانی بخصوص واکنشهای تند هواداران تیم ســابقش همراه شــد. به دنبال انتقال 40 میلیون یورویی برناردســکی به یوونتوس که هفته گذشــته قطعی شد، گروه کوچکی از هــواداران فیورنتینا با انواع و اقســام روشها از جمله نوشــتن پالکارد با محتوایی توهینآمیــز در خیابانهای فلورانس، تنفر خود را از مهاجم آیندهدار تیمشــان ابراز کردند. برناردســکی در مراسم معارفهاش در یوونتوس گفت:« فکر میکنم این موضوع حساســی است و اقداماتی هم که صورت گرفته بخشــی از جامعه ناســالمی است که ما در دنیای امروز در آن زندگی میکنیم؛ جایی که هواداران در شبکههای اجتماعی برای آن دســته از کســانی که خالف میل آنهــا کاری انجام میدهند، آرزوی مرگ و گرفتاری میکنند. این واقعا یک معضل اســت و مــن هم قصد نــدارم به آن دامن بزنم. در واقــع من ترجیح میدهم از آن دســته از هوادارانی کــه با وجود ترک کردنشــان، برایم آرزوی موفقیت کردند، تشــکر کنم. اینها همان مردمی هستند که باید از آنها تشــکر کرد اما یک عده هم بودند که به مــن گفتند: «ما دیگر طرفدار تو نیســتیم با این حال امیدواریم در زندگی حرفهایات پیشرفت کنی.» این بخش از جامعه ســالم اســت و باید از آن حمایت شود. من از آنها تشــکر و تحسینشان میکنم.» روبرتو باجو هم سال 1990 از فیورنتینا به یوونتوس رفت و همین موضوع سبب شده که مهاجم جدید یوونتوس با اســطوره این تیم مقایسه شــود. او اما خودش را به هیچ عنوان شبیه باجو نمیبیند. برناردســکی ادامه داد:« باجو، باجو اســت و من هم من. هیچ کس شبیه باجو نمیشــود. به نظر این قیاسها هم اشتباه هستند چون هیچ دو نفری مانند یکدیگر نیستند. خوشحالم که مرا با او مقایسه میکنند اما به نظرم این مقایسهها بیاحترامی به باجو است.»

برناردســکی که در یوونتوس شماره 33 را دارد، سپس اعتراف کرد که چشــم به تصاحب شــماره 10 یوونتوس دارد. او گفت:«این پیراهن قابل احترام است و ارزش زیادی دارد. فکر میکنم من باید ثابت کنم که الیق این پیراهن هســتم، همانطور که در فلورانس ثابت کردم. بنابراین در این فصل من باید به باشــگاه، سرمربیام و همتیمیهایم نشان دهم که میتوانم پیراهن شــماره 10 یوونتوس را بپوشم. واقعا این شماره را دوســت دارم و اگر دســت خودم بود آن را انتخاب میکردم اما باز هم میگویم که من باید نشان دهم الیق پوشیدن این پیراهن هستم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.