بازگشت تلخ رونالدو به مادريد ؛ اول دادگاه بعد تمرين

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

در دادگاه پوســوئلو دآالرکون، منطقه اعیانی مادرید که ساکن آن است، بایــد درباره اینکه چرا مالیــات درآمدهایش از محل عقــد قراردادهای تبلیغاتی را به اطالع مقامات اســپانیا نرسانده توضیح دهد. گفته میشود رونالدو در فاصله ســالهای 2001 تــا 2014 رقم واقعی درآمدهایش از محل فعالیتهای تبلیغاتی را اعالم نکرده است تا از پرداخت مالیات آنها فرار کند. او ظاهرا به واســطه شــرکتهایی که در خارج از اســپانیا (در جزایر بریتیش ویرجین و ایرلند) دارد، درآمدهایش را به خارج از اسپانیا انتقال داده تا مالیاتی شــامل آنها نشود و این اقدام او به زعم دادستانی مادرید مدرکی مســتدل برای فرار عمدی کاپیتــان تیم ملی پرتغال از عمل به تعهدات مالیاتیاش بوده است. عالوه بر این، اتهام دیگری هم به رونالدو وارد شده که آن خودداری عمدی او از اعالم درآمد 4/28 میلیون یورویــیاش از فروش حق پخش تصویر او در امور تبلیغاتی برای مدت 5 سال ( 2015 تا )2020 بوده اســت. با وجود مدارکی که نشان میدهد رونالدو از اعالم درآمدهای واقعیاش در فاصله سالهای 2011 تا 2014 خودداری کرده اســت، او میگوید وجدانش راحت اســت چون به همه تعهداتش عمل کرده اســت. با این حال رسانههای اسپانیایی فشار روانی زیادی بــه رونالدو وارد کردند که در یک مقطــع او را به فکر جدایی از کهکشانیها انداخت و البته ظاهرا از این کار منصرف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.