ونگر وعده خرید جدید داد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرســن ونگر، سرمربي آرسنال مدعي شــد کــه تیمــش در نقل و انتقــاالت همچنــان فعــال خواهد مانــد و خریدهایــي انجــام خواهد داد. توپچيهــا تا بــه اینجاي فصل توانســتهاند الکســاندر الکازت را با 52/7 میلیــون پوند و کوالســیناچ را بهعنوان بازیکــن آزاد به خدمت بگیرند. آرسنال در تالش است توما لمار و کیلیان امباپه را نیز از موناکو جذب کند ولي تا اینجا ناموفق بوده است. با این حال ونگر تایید کرد که آرسنال همچنان در نقل و انتقاالت فعال خواهد بود.

او گفــت: «گام بعــدي ما این اســت که در نقــل و انتقاالت فعال بمانیم. هنــوز اتفاقــات زیادي رخ نداده اســت. به نظــرم دو راه براي تقویت تیــم وجود دارد. اول از همه اینکه کیفیت تمرینات را باال ببریم تا کیفیت بازیکنــان هم باال برود و دوم اینکه بازیکنان سطح باال جذب کنیم. راه دشــوار جــذب بازیکنان ســطح باال اســت زیرا بایــد هزینه زیادي براي آنها بپردازید. همچنین دیگر باشــگاهها هم به دنبال تقویت خود هستند که همین موضوع کار را دشوارتر ميکند. شاید امسال براي اولین بــار باشــگاهي 200 میلیون پونــد در نقل و انتقاالت هزینه کند. بنابراین، این نقــل و انتقاالت تاثیر بســیاري ميگذارد ولي ما همچنان فعال خواهیم بود و همچنین سخت تالش کردهایم و فکر ميکنم خرید کوالســیناچ و الکازت بسیار خوب بوده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.