راموس: امباپه به رئال بیا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سرخیو راموس از کیلیان امباپه خواســته که به رئال مادرید بپیوندد و بهتریــن مهاجم جهان شــود. این پدیده موناکو مــورد توجه زینالدین زیــدان اســت و رئال بابــت او 180 میلیون یورو به موناکو میپردازد. چند باشگاه دیگر، از جمله پاری سنژرمن و بارســلونا هم به دنبــال جذب این بازیکن هستند.

راموس گفته است: «این تصمیم با من نیســت، اما امباپه چشــمانداز فوقالعــادهای پیش رو دارد. بازیکنان جــوان ماننــد او کم داریم. ما ســال مهمی پیش رو داریم و بازیکنانی عالی در تیممان داریــم. اگر امباپه بخواهد به رئــال مادرید بیاید، درها به رویش باز خواهد بود.» او همچنین از قیمت باالی ایــن بازیکن دفاع کــرد: «این پول اســت که محرک فوتبال است و باشــگاهها میتوانند بابت هر بازیکنی که میخواهند پول بپردازند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.