دیکتاتور خطاب کردن فدراسیون

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - مهديه دريابيگي ‪Mahdiyeh Daryabeigi‬

سرمربي اســتقالل بعد از مصاحبه جنجالــي عليــه اركان فدراســيون فوتبال بــه كميته اخالق احضار شــد. عليرضــا منصوريان جمعه شــب و بعد از شكســت برابر صنعت نفــت آبادان مصاحبه بســيار تندي عليه محمدرضا ســاكت، مهدي تاج و البته ساير اركان فدراســيون فوتبال انجــام داد كه اين موضوع باعث شــد كميتــه اخالق او را احضــار كند. منصوريــان بايد به زودي در كميته اخالق پاســخگوي ادعاهاي خود كــه در مورد بخشــيده نشــدن بازيكنان اســتقالل به دليل عدم حضور در اردوي تيــم اميد انجام داد، باشــد. سرمربي استقالل فدراسيون را ديكتاتور خواند و همين مســاله باعث شد تا پاي كميته اخالق وســط بيايد. شايد كسي تا االن منصوريــان را اينقدر عصبي در اين فوتبــال نديده بــود. حتي موقعي كه شــش گل از العيــن دريافت كردند سرمربي استقالل طوري كنار زمين قدم ميزد كه انگار مجــوز صعود به مرحله بعد را گرفته اســت اما بعــد از بازي با نفت ميتوانســتي از چهره شاكي آقاي مربي حــدس بزني كه حرفهاي تند و تيــزي دركنفرانــس مطبوعاتي خواهد زد. منصوريــان وقتــي آنقــدر عصبي بــود كه حتي به ميز كنار دســت خود هم لعنت فرســتاد، يعني ميخواهد به همه چيز گير بدهد و بيشترين خطاب او به ســاكت بود كه به تازگي دبير كل فدراسيون شده است.

اما ســاكت روز گذشــته پاســخ منصوريــان را داد: «مربيان در ردههاي مختلف بايــد به قوانين جــاري توجه ويژهاي داشــته باشند و حداقل يك بار به شكل جدي مقررات داخلي را مطالعه كنند. براي مثال رييس كميته انضباطي حــدود يك مــاه قبل موضوعــي را به صورت دقيق دربــاره مقررات مصوب و الزم االجرا در زمينــه حضور بازيكنان دعوت شده به تيمهاي ملي مطرح كرد اما اين موضوع از ديد بسياري دور ماند و اين، خود باعث اتفاقات بعدي شد.

اراده فدراســيون فوتبال، حمايت جدي از تيمهاي ملي است. قرار نيست تيمهــاي ما در عرصههــاي بينالمللي دچار چالش شوند. در سه ماه تابستان، 2740 نفر به مركز ملي فوتبال ميآيند تا در اردوهاي ملي شــركت كنند. همه اينها در راســتاي اين است كه فوتبال ملــي در كنار باشــگاهها موفق باشــد. فدراسيون فوتبال نگاه قانوني نسبت به موضوعــات دارد و اگر پيشتر اغماضي شــده مورد انتقاد قرار گرفته است. لذا بنا به تصريح هيات رييســه فدراسيون، كميته انضباطــي قاطعانه اجراي آيين نامه را اعمال ميكند.»

اظهــارات ســاكت درحالي مطرح ميشــود كه عليرضا منصوريان مدعي شــد كه حكــم محروميــت بازيكنان اســتقالل غيرقانوني بوده و محمدرضا ســاكت «تعمدا» نامه باشگاه استقالل خطاب به كميته انضباطي را به دســت حســنزاده نداده اســت؛ ادعايي كه با سكوت ساكت همراه شد و بايد ديد در روزهاي آينده اين ماجرا به كجا كشيده ميشود چرا كه اســتقالليها معتقدند بازيكنــان تيم تراكتورســازي به دليل ارسال نامه مشــابه، محروم نشدهاند اما با توجه به نــوع صحبتهاي منصوريان و لفــظ ديكتاتور كه براي فدراســيون آورد مطمئنا كميته اخالق و در پي آن كميته انضباطــي براي او محروميت در نظر ميگيرند. سرمربي جوان استقالل كه نميخواســت ليگ را بــا وجود آن همــه مهره كه خريده با شكســت آغاز كند تمام اتفاقات دســت به دست هم داد تا شــرايط طور ديگري رقم بخورد. محروميت سه بازيكن، مصدوميت چهار مهره تاثير گذار و در نهايت صادر نشدن كارت بازي جباري كه جاي خالي براي او در فهرست پيدا نشد منصوريان را در قامت يك مربي شكست خورده معرفي كرد تا او ديگر بــراي حفظ چهره خود هــم نتواند كاری كند و خندهای تلخ بر روي لب داشته باشد. سرمربي استقالل كه اين بار حتي لباس پوشيدنش شبيه هيچ كــدام از بازيهاي فصل قبل نبود با ادبياتی تازه فدراسيون را مورد انتقاد قرار داد و حاال بايــد منتظر تبعات آن باشد. شــايد تازهترين محروم استقالل خود منصوريان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.