بهتاش فریبا: 20 دقیقه سردرگم بودیم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

فدراسیون ما را زخمی کرد

بهتاش فريبا مديرفني اســتقالل هميشــه در صحبتهاي خود جانب انصاف را رعايت كرده و شكســت تيم را به فدراسيون و داور ربط نميدهد. مديرفني اســتقالل در خصوص شكست استقالل در آبادان ميگويد: «ما بد بــازي كرديم و انصافا در نيمه اول از لحاظ فني ضعيف بوديم ولي بايد اين را هم بپذيريم وقتي 3 پست تيم ما برهم ريخته بود كادر فني نميتوانست كاري انجام دهد. ما تا ساعت 4 بعد از ظهر نميدانستيم كه از چه بازيكناني استفاده كنيم و در ارتباطي كه با مديريت باشگاه داشتيم مرتب به ما اعالم ميشد كه ممكن است مشكالت حل شود و بازيكنان بتوانند بازي كنند. در نهايت ســاعت 4 بعد از ظهر دور هم جمع شديم تا تكليف تيم را مشخص كنيم و ارنج بازي را بچينيم.»

فريبا در ادامه ميگويد: «وقتي تيم به زمين رفت در 20 دقيقه ابتدايي ســردرگم بازي كرديم ولي با صحبتهاي بين دو نيمه تغييرات ايجاد شد و ديديد كه مالكيت توپ و زمين را در اختيار گرفتيم اما بــازي را واگذار كرديم ضمن آنكه نبايد از گرماي هوا غافل شــد. به نظر من در زمان مناســبي تلنگر خورديم چون برنامههاي ما حتي در بازيهاي تداركاتي و تمريناتي كه انجام داديم در بازي پياده نشد.»

فريبــا در خصوص عملكــرد عظيم گوك ميگويد: «اين بازيكن جوان اســت و اتفاقا در مورد او صحبت دارم. حســن بــازي ما اضافه شدن يك جوان به تيم اســتقالل بود. از نظر من گوك يكي از بهترينهــاي تيم ما بود كه يك توپ را از روي خط برگشت داد و در مورد صحنه پنالتي هم بايد بگويم كه شــيمبا كارش را بلد اســت و او متخصص گرفتن پنالتي از اين صحنهها است. به جز 3 بازيكن محرومي كه در تركيب ما نبودند پادواني، فرشيد باقري، فرشيد اسماعيلي، اميد ابراهيمي و مجتبي جباري كه هنوز از نظر بدني به شــرايط 100 درصد نرسيده هم در تركيب ما غايب بودند و نبود 8 بازيكن ميتواند تاثيرگذار باشــد. شما ديديد وقتي جباروف به زمين آمد بازي به ســمت ما برگشــت و اگر بازيكنان ديگر ما بودند قطعا شــرايط عوض ميشد. مطمئن باشيد در ادامه وضعيت تيم بهتر ميشود و شرايط به گونهاي پيش ميرود كه استقالل برنده بازيها باشد.»

مديرفني اســتقالل در ادامه در خصوص صحبتهــاي منصوريان نيز اينطــور ميگويــد: «منصوريان در مورد همه چيــز قانوني صحبت كرده و غيرقانوني عمل نكرده اســت، اگر قرار بود ما در شهرآورد مقابل پرسپوليس به ميدان برويم و يك مدافع وســطمان مصدوم ميشــد فكر ميكنيد چه اتفاقي ميافتاد؟ دقيقا همين اتفاقي ميافتاد كه براي ما دربازي با نفت رقم خورد و ما فقط يك بازيكن اصليمان را در پست مدافع وسط داشتيم. شما ميدانيد ما در ســختترين شرايط ممكن قبل از بازي با العين امارات اميد نورافكن را به تيم اميد داديم و يك نفر در فدراسيون به ما نگفت كه دست شــما درد نكند، آن بازي را باختيم و مجبور شــديم 4 روز از خانههايمان بيرون نياييم اما آيا كســي از ما تشــكر كرد؟ منصوريان روي قوانين حرف زده و قوانين را هم باشــگاه استقالل ننوشته است. ما شنيده بوديم گفتهاند نامــهاي به كميته انضباطي ارســال نكرديم ولي فكــر ميكنم در روزهاي گذشته ديديد كه نامههاي ما به فدراسيون ارسال شده و حتي اعضاي كادر فني اســتقالل هم آن را امضا كرده بودند. اينكه اين نامهها چگونه به دست آقايان نرسيده خودش يك داستاني است.»

فريبا در پايان ميگويد: «ما هميشــه دوست داشــتهايم با فدراسيون تعامــل كنيم ولــي به اعتقاد مــن آنها تيم مــا را زخمي كردنــد. اگر به صحبتهاي من دقت كرده باشــيد در همان ابتدا گفتم از لحاظ فني خوب نبوديم و باخت را به گردن فدراســيون نمياندازيم ولي اگر نفراتمان بودند قطعا شــرايط فرق ميكرد، در نهايت مــا چك اول را به موقع خورديم ولي مطمئن باشــيد در بازيهاي آينده با اضافه شــدن مصدومانمان استقالل واقعي را خواهيد ديد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.