آمارناامیدكنندهرحمتي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهدي رحمتــي در ســال 96 و در رقابتهاي ليگ براي استقالل كلين شيت نداشته است.

استقالل جمعه شب با نتيجه يك بر صفر به صنعت نفت آبادان باخت تا شروع بدي در ليگ برتر داشــته باشــد. مهدي رحمتي در اين بازي هم نتوانســت كلين شــيت كند. مهدي رحمتي، سال گذشته را با اتفاقــات بدي به پايان رســاند. يك شهرآورد كه با برد استقالل همراه شد اما درگيري با ســيدجالل حسيني، سال را با 4 جلســه محروميت براي او تمام كرد. در اين 4 بازي، 2 كلين شــيت به نام حسين حســيني ثبت شــد. يكي از ايــن كلين شيتها در ســال 96 و مقابل فوالد ثبت شــد تا تنها كلين شيت استقالل در سال جديد و در ليگ برتر به نام رقيب رحمتي باشــد. رحمتي با بازگشت به درون دروازه نتوانست در هيچ ديداري دروازه استقالل را در ليگ برتر بســته نگــه دارد. كاپيتان اســتقالل اميدوار بود كه بتواند در فصل جديد، ادامه ســال را بــا كارنامهاي قابل قبولتــر به جلو برود امــا اين بار هم يك گل از جاســم كرار اين فرصت را از شماره يك آبيها گرفت. فصل گذشته براي ثبت اولين كلين شيت مهدي رحمتي 6 هفته زمان الزم بود و او اين فصل براي شكستن طلســمش بايد اين زمان را كمتر كند. به نظر ميرســد كاپيتان استقالل با روزهاي اوج خود فاصله گرفته و نياز به زمان دارد تا همان رحمتي سابق شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.