باشگاهاستقالل:ازفدراسیونشکایتمیكنیم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

شكست استقالل اوضاع اين تيم را بيش از گذشته به هم ريخته است. پندار توفيقي معاون ورزشي استقالل در خصوص اين شكست اينطور ميگويد: «اين شكست محبت فدراسيون فوتبال بود! اســتقالل در سايه محروميت فدراسيون كه بيخود و بيجهت بود، شكســت خورد. شــما ديديد كه اســتقالل چقدر از نبــود بازيكنانش آســيب ديد.» معاون باشــگاه استقالل در مورد اظهارات عليرضا منصوريان مبني بر اينكه اعالم كرده محمدرضا ســاكت، سرپرســت دبيركلي فدراســيون فوتبــال بياطالع از قوانين اســت، ميگويد: «به اين موضوع كه ســاكت قوانين را ميداند يــا نه، ورود نميكنم. مــا اطالعاتمان را مكتــوب به فدراســيون فوتبــال داده بوديم. انتظارمان از ســاكت بهعنــوان يك فرد فوتبالي خيلي بيشــتر از اين حرفها بود. به خاطر يك اشتباه، ناحق استقالل را از بازيكنان خود محروم كردند. روز گذشــته (جمعه) ديديد كه هافبك دفاعي نداشتيم و دفاع ما هم آسيب ديده بود.» توفيقي در واكنش به احضار منصوريان به كميته اخالق با لحن تنــدی ميگويد: «نامه مكتوب از ســوي اين كميته به باشــگاه اســتقالل ارسال نشده اســت. اگر روال فدراسيون روالي باشد كه بيقانوني و ظلم به اســتقالل را در پيش بگيرد، مطمئنا هيات مديره باشــگاه تصميم جديتري خواهد گرفــت. از فدراســيون فوتبــال انتظار بيشــتري ميرفت كه جلوي ايــن بيعدالتي را بگيــرد. ما به طور حتم شــكايت خواهيم كرد و پيگير حق استقالل هستيم.»

آخرين خبر اينكه اســتقاللی ها از ساكت هم شكايت كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.