اشتباهي كه آرامش را از گوک گرفت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

منصوريــان بعــد از مصدوميت و محروميــت پادواني و مجيد حســيني مجبور شــد از بين آرمين ســهرابيان و عظيم گوك يكي را بهعنوان زوج پژمان منتظــري براي ديــدار با نفــت آبادان انتخاب كنــد. انتخاب ســرمربي آبيها عظيم گوك بود. در دقايق ابتدايي مدافع جوان اســتقالل يك بار توپ را از روي خــط دروازه دفع كرد تــا منصوريان به انتخــاب خود ببالد و گوك هم در اولين بــازي جدي خود در پيراهن اســتقالل با حركتي مثبت روحيــهاي تازه بگيرد اما دقايقــي بعــد روي بيتجربگي يك خطــاي بيدليل روي پريرا انجام داد كه به پنالتي و گل نفت آبادان تبديل شــد. گلي كه هر سه امتياز بازي را از استقالل گرفت.

تاثيرگــذاري گــوك روي اين گل نفت آبادان باعث شد اين مدافع تا پايان بازي تحت تاثير اشــتباه ناخواســتهاش قرار بگيرد و اســترس از دســت رفتن امتيازهاي بازي نگــذارد تمركز الزم را داشــته باشــد. البته گوك در طول نود دقيقه اشتباه فاحش ديگري نداشت اما همان تك خطــاي دقايق ابتدايي باعث شد شب تلخي براي او رقم بخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.