جباري منتظر جاي خالي

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در حالي كه اخبار متناقضي درباره حضور مجتبي جباري در اســتقالل به گوش ميرســد اما مســووالن استقالل درصدد هســتند تا با ارائه مدارك الزم به سازمان ليگ، كارت بازي اين بازيكن را دريافــت كرده و بتوانند از اين بازيكن در هفته دوم ليگ برتر اســتفاده كنند. جبــاري در حال حاضر مشــكلي براي حضــور در فهرســت اســتقالل ندارد و مسووالن باشگاه استقالل هم ميتوانند براي حضور ايــن بازيكن، نام يكي ديگر از بازيكنان تيم را در فهرست مازاد قرار دهند.

تــا قبــل از اتمام نقــل و انتقاالت هر باشــگاهي ميتواند با ارائه يك نامه به ســازمان ليگ بازيكــن مورد نظرش را از فهرســت خارج و نفــر جديدی را جايگزين كند. اينطور كه گفته ميشود اســتقالليها قصد دارند مگويــان را از فهرســت خارج كنند تا جا براي جباري باز شود. استقالل فصل هفدهم را خوب شــروع نكرد و با شكســت اين تيم در آبادان اوضاع اين تيم به هم ريخته است. منصوريان اميدوار اســت كه با شكست همنام خوزستانی شرايط تيمش را عوض كند و استقالل از بحران بيرون بيايد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.