روزي یك بار بنویسید استقالل بدهکار است

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پس از شكست استقالل مقابل صنعت نفت آبادان انتظار میرفت كه مديرعامل اين باشگاه الاقل وقتي در يك برنامه تلويزيوني مقابل مردم قرار ميگيرد داليلي منطقي برای شكست اين تيم بياورد اما مشاراليه از اين فرصت براي ســفت كردن جای پاي خودش در باشــگاه استقالل بهره گرفت و با اشاره به بدهيهاي پيشين مديران باشگاه استقالل بحث را به بيراهه كشاند.

افتخاري نيم نگاهي هم به حكم فدراسيون فوتبال عليه اين باشگاه داشت و دليل شكست را محروميت برخي بازيكنان دانســت در حالي كه هر دو اســتدالل آقاي مدير اشــتباه بود و او اساسا نبايد به ماجراي بدهيهاي گذشته ورود ميكرد يا باخت را ناشي از غيبت برخي بازيكنان ميدانست.

وضعيت كنوني افتخاري نشان ميدهد كه وي به رغم گذشت يك سال از مديريتش در باشگاه استقالل حتي هنوز فن بيان مناســبي در مواجهه با شرايط روز ندارد و بدون انعطاف پذيري در يك مسير مستقيم حركت ميكند.

افتخاري اگر براي ماندن در باشــگاه استقالل و متفاوت نشان دادن مديريت خودش اينقدر مصر است بهتر اينكه راههاي ديگري را پيش بگيرد و به جاي ايجاد فضاي منفي عليه رقباي مديريتي خود نگاهي به عملكرد سرمربي استقالل داشته باشد و چرايي شكست تيمش با اين همه ستاره را بيابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.