هاشمي نسب: استقالل مقابل نفت حرفي براي گفتن نداشت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع ســابق اســتقالل هميشه بي پرده و خيلي رك صحبت ميكند. مهدي هاشــمي نســب با همان لحن هميشگي خود درباره بازي نخست استقالل صحبت ميكند: «اســتقالل در اين بازي خيلي بد ظاهر شــد و حرفي براي گفتن نداشــت. تيم منصوريان كامال بي برنامه بود و حتي نتوانســت يك فرصت خوب را هم در اين بازي ايجاد كنــد. اصال توقع اين نوع بازي را از اســتقالل نداشــتم. اين تيم به اندازه كافي پر مهره اســت و بايد بيشــتر و بهتر از داشــتههاي خود استفاده كند. اميدوارم اســتقالل اين بازي كه برابر صنعت انجام داد را در بازيهاي بعدي خود تكرار نكند.»

هاشــمي نســب در خصــوص اينكه بهعنوان يــك آباداني طرفدار صنعت نفت بوده ميگويد: «صنعت هميشــه تيم من است و ربطي به بودن كدام مربي يا بازيكن در ايــن تيم ندارد. اما بــه خاطر هواداران اســتقالل هم دوســت داشــتم اين بازي مساوي تمام شود.»

پيشكســوت فوتبــال در ارتبــاط با تاثير محروميــت بازيكنان اســتقالل در شكســت اين تيــم ميگويــد: «نميدانم دليل محروميت بازيكنان استقالل چيست امــا نبايد اين اتفاق تاثيــر زيادي در بازي اســتقالل گذاشــته باشــد. مگر استقالل بازيكن بــزرگ كــم دارد؟ خــود پژمان منتظري براي اســتقالل به اندازه يك تيم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.