تازه واردها نمره قبولي نگرفتند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكنــان تازه وارد اســتقالل در اولين بازي فصل عملكرد چشــمگيري بهجــا نگذاشــتند. پژمــان منتظري، داريوش شجاعيان، حسن بيت سعيد، روزبه چشــمي و ســجاد شــهباززاده خريدهاي جديد استقالل بودند كه در تركيب اوليه منصوريان براي ديدار برابر نفت آبادان قرار گرفتند و مانند تمامي بازيكنان اين تيم، روز سختي را پشت سر گذاشتند. حسن بيت سعيد در خط حمله خيلي زود با تصميم منصوريان از زمين مسابقه خارج شد، روزبه چشمي و داريوش شــجاعيان به ويژه در نيمه اول در كنترل خط هافبك نفت آبادان ضعيف عمل كردند و در نيمه دوم نيز نتوانســتند خط دفاعي منظم نفتيها را با عملكــرد خود به زحمت بيندازند. سجاد شــهباززاده نيز در آبادان حتي يك موقعيت گل نداشــت تــا در كنار منتظري يــك روز كامــال معمولي را پشت سر بگذارد. جباروف بازيكن ازبك آبيها كه در نيمــه دوم به ميدان آمد البته عملكرد بهتري نســبت به ســاير بازيكنان جديد اســتقالل داشت اما او نيز نتوانســت گره كار آبيها را باز كند تا اســتقالل براي اولين بــار ليگ را با شكست آغاز كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.