بختياريزاده: براي تيم جوانان خيلي صبر كردم اما سرمربي صبا شدم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سهراب بختياريزاده ســرمربي صباي قم درباره قبول مسووليتش در ايــن تيم به موضوع جالبي اشــاره ميكند: «شــايد دليل اينكه تيم صباي قم را با اين شــرايط قبول كردم اين بود كه من ســاليان سال در صباي قم بــازي كردم و تيم مورد عالقه من بود. بهعنوان يك بازيكن روزهاي ســخت و شــيرين زيادي را در اين تيــم تجربه كردم. هم برديم، هم باختيم و هم قهرمان شــديم و دوست داشــتم كه به اين تيم كمك كنم تا به روزهاي خوب خودش برگردد. بهعنوان يكي از گزينههای تيم جوانان بودم اما با من صحبت نهايي نشــد، خيلي صبر كردم منتها بــا توجه به اينكه هم ليــگ برتر و هم ليگ يك شــروع ميشد ســعي كردم كه بهترين انتخاب را كنــم و صباي قم را انتخاب كردم و از انتخابم راضيام.»

او ميداند كه شرايط شان براي حضور در ليگ يك هم خيلي خوب نيســت: «شرايط سختي داريم. همانطور كه ميدانيد تيم خيلي دير كار خود را شروع كرده. نسبت به بقيه تيمهاي ليگ يكي عقب هستيم چرا كه بيشتر بازيكنهاي خوب تقريبا به تيمهاي ديگر منتقل شدند. خيلي سخت ميشود بازيكنهاي خوبي را پيدا كنيم كه به تيم ما كمك كنند ولي سعي ميكنيم از بازيكنهاي جوان استفاده كنيم تا بتوانيم در ليگ يك نتايج خوبي را كسب كنيم.

فوتبال شــرايط ســخت و خاص خودش را دارد. درست است، تيم ما شــايد به ظاهر نسبت به بقيه تيمها مشكالت خاص خودش را داشته باشــد اما اين را بايد بگويم هر تيمي شرايط خاص خودش را دارد. ولي ما به تيمهاي ديگر كاري نداريم و ســعي ميكنيم كار خودمان را انجام دهيم، من هيچوقت نااميد نميشــوم و اميدوارم كه بتوانيم در ليگ يك موفق ظاهر شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.