جاللي: 37 سال است برايم دام پهن كردهاند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجيــد جاللي ســرمربي پيكان به شــدت از تســاوي تيمش مقابل پديده ناراحت اســت. او ميگويــد: «اين بازي ليگ را با يك اشــتباه آغاز كرديم و در طــول ۰۹ دقيقه تبعات همان اشــتباه باعث شــد كيفيت كارمــان تحت تاثير شــتابزدگي بازيكنان مان قــرار بگيرد. افســوس ميخورم كه از اين بازي فقط يــك امتياز گرفتيم، ما در طول بازي به مراتب بهتر بوديــم و قدرت خودمان را به حريف ديكتــه كرديم اما در مجموع از تيم راضي هســتم، ما مسلط بوديم و بچهها به خوبي جنگيدند. بازيكنانمان اشراف بهتري نســبت به بازي دارند. ما در تمــام بازي فقط تاوان اشــتباهي را داديم كه در شــروع بازي داشــتيم اما كال مســلط بوديم، ما كامال شايسته اين بوديم كه پيروز بازي باشيم و تيم پديده هم تيم خيلي سختكوشي است. آنها بعد از گل زود هنگام شــان ناخواسته رو به بازي بســته آوردند و با جسارت خاصي از تك گل شــان دفــاع كردند و همين كارمان را دشوار كرد. آنها در قسمتهاي مختلف زمين روي توپ سخت و محكم بازي كردند.»

به نظر ميرسد آنها جانشين منشا را پيدا كردهاند: «ما دو بازيكن ســنگالي و نيجريــهاي را مدنظر داريم كه قرارداد داخلي بستهايم و قرار است به تمرينات اضافه شوند. با «گنت» بازيكن نيجريهاي به مدت يكســال قرارداد بستيم. او مدل خاص خودش را دارد و نميتوانم بگويم قرار اســت يك منشــاي ديگر را شاهد باشــيم اما مطمئن باشــيد او بازيكن با كيفيتي اســت و ميتوانــد به ما كمك زيادي كند. از او بيشتر خواهيد شنيد.»

آقا معلم از اينكه بازيكنان دســت پروردهاش را تيمهــاي ديگر ميگيرند بســيار ناراحت اســت: «مــا فصل قبل بازيكنان خوبــي داشــتيم و بابت آنها هزينههاي زيادي داديــم كه مهمترين هزينه، فرصتي بود كه پاي مهره هايمان صرف كرديم. من از رفتن هيچ بازيكني ناراحت نيســتم اما 7۳ ســال است كه تيمها براي ستارههايي كه پرورش دادم تور پهن كردهاند. از زماني كه در وحدت بودم تا همين االن عمرم را پاي رشــد بازيكنانــي ميگذارم كــه وقتي به بلوغ تاكتيكــي ميرســند، در دام تيمهاي اسمي گرفتار ميشوند. سيامك نعمتي و سياوش يزداني آخرين نمونههاي اين نوع بازيكنان هســتند. ما يك باشگاه با بودجه كامال متوسط هستيم و هيچگاه به دنبال ريخت و پاش نبوديم. هميشــه با جذب مهرههاي جوان ســعي در بارور كردن آنها داشتيم و سياست مان همين اســت. البته تالشهاي زيادي هم براي حفظ دست رنجمان داريم اما وقتي دل بازيكن با تيم نباشــد، ديگر نميشــود كاري كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.