آقاخان: با نعمتي و منشا مثلث خوبي ساخته بودیم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضــي آقاخــان مهاجــم تيم پيكان مدعي اســت كه تيمش شايسته پيــروزي مقابــل پديده مشــهد بــود. او ميگويد: «گل اول را ساده دريافت كرديم اما توانستيم خوب جمع و جــور كنيم و بعد از آن موقعيتــي به حريف نداديــم و بارهــا و بارها صاحب موقعيت شــديم. اگر بيشتر دقت ميكرديم مطمئنا نتيجه كامل اين بازي را میگرفتيم. خدا را شــكر ميكنيم و به آينده اميدوار هســتيم. چــون بچهها تازه به تركيب اضافه شدند زمان ميبرد تا به هماهنگي الزم برســيم. به موفقيت پيكان خيلي اميدوارم و مطمئنــم هفتههاي آينده تمام تالشــمان را ميكنيم كه تمام زحمتكشــان ايران خودرو را شاد كنيم.»

او دربــاره ضربه پنالتياش كه منجر به گل شــد اينطور ميگويد: «معموال در اكثر بازيها بازيكنــان يــا دروازهبانان حريــف تصميم بــه برهم زدن تمركــز كســي كه ميخواهــد پنالتــي را به ثمر برســاند، دارند. بعد از آن بازيكــن مجددا توپش را روي نقطــه پنالتــي ميگذارد و من هم اين كار را انجــام دادم تا اعتماد به نفسم بيشتر شود و پنالتي را گل كنم.» او برخــالف فصــل گذشــته در پســت تخصصاش بــازي كرد: «يك فصل كامل وينگر بازي كــردم و در پســت غيرتخصصيام حضور داشــتم اما خدا را شكر نتيجه گرفتم اما در دو، ســه هفته پاياني مصدوم شــدم و نتوانستم در آن پســت كارم را به پايان برسانم. امسال آقاي جاللي تصميم گرفتند در پســت مهاجم هدف باشــم و ايشان هر پســتي كه مدنظرشان باشد بــازي ميكنم. مهم اين اســت كــه تيم نتيجه بگيرد و سربلند شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.