مطهري: توقع ما از بختيار بيشتر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيــكان در هفتــه اول مقابل پديده مشهد در ورزشگاه خانگياش متوقف شد. حميد مطهري مربي تيــم پيكان مدعي است كه نتيجه مساوی برای شروع خوب بود: «فكر ميكنم براي شروع خوب بود، البته ذكر اين نكته ضروري است كه ما از موقعيتهايمان اســتفاده نكرديم و همان اول بازي روي يك اشتباه دروازه تيممان باز شــد. در ادامه بازي هــم پديده رو به بازي بسته و دفاعي آورد كه البته ايرادي ندارد اما تمام بازي در اختيار ما بود ولي نتوانســتيم از موقعيتهايمان اســتفاده كنيم.»

با اينكــه بختيار رحمانــي عملكرد خوبي داشــت و تاثيرگــذار بازي كرد اما به نظر ميرســد انتظارهــا از اين بازيكن زياد اســت: «همــه ميداننــد رحماني بازيكــن توانمندي اســت و مقابل پديده هم عملكردش بهعنوان اولين بازي براي پيكان بد نبــود هرچند توقعات از بختيار بيشتر از اينها است. ما روي پاس رحماني به پنالتي و گل رسيديم.»

امــا ظاهرا آنها به فكــر تقويت خط حمله شــان هســتند: «ما در خط حمله آقاخــان را داريم. او بازيكــن توانمندي اســت كه كامــال در اختيــار كادر فني قــرار دارد البته ما بــراي خط حمله بايد تقويت شويم. اما اين بدين معنا نيست كه آقاخان و مومني خوب نيستند بلكه براي موفقيت بايد تقويت شويم.» پيكان هفته آينــده بايد به زمين پــارس جنوبي جم برود. تيمي كه اين هفته گســترش فوالد را در تبريــز با نتيجه 4 بر يك شكســت داد: «همه تيمهاي ليگ خوب هستند و نميشــود با يك بازي روي يك تيم نظر داد. درســت اســت كه پارس جنوبي 4 گل به گســترش فوالد زده اما اين دليل نميشود بگوييم گسترش تيم بدي است يا پارس جنوبي تيــم فوقالعادهاي دارد. ميدانيم بازي دشــواري در جم خواهيم داشــت اما مطمئنا براي موفقيت در اين ديــدار برنامهريزي ميكنيــم. بايد نقاط ضعفمان را پوشش بدهيم و براي بازي با پارس جنوبي نسبت به بازي با پديده تيم بهتري شويم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.