ترابي: سال آينده لژيونر ميشوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سايپا در اولين بازي فصل توانست يك امتياز از سپاهان در ورزشگاه نقش جهان بگيرد.

به هر حال نباختن به سپاهان در اصفهان هم ميتواند نتيجه قابل قبولي باشــد. مهدي ترابي مهاجم مليپوش ســايپا در ايــن باره ميگويــد: «بازي خوبي بود.

بــازي اول مــا بود و بــه هر حال بــازي اول شــرايط خاص خــودش را دارد. خوشبختانه توانستيم دست پر از اصفهان برگرديم. تالشمان را ميكنيم و براي بازي مقابل تيم نفت آبادان آماده ميشــويم. زمين نقش جهــان خيلي عالي است. شــرايط مهيا است و توپ در آن نميپرد و خوشــبختانه توانستم يك گل خوب هم وارد دروازه سپاهان كنم. البته ورزشگاه به صورت كامل پر نبود اما تيم سپاهان تماشاگران خيلي خوبي دارد و اميدوارم بتوانند در ادامه راه موفق باشند. ما هم تمام تالشمان را ميكنيم تا امسال با علي دايي بهترين نتايج را براي سايپا كسب كنيم.»

او مدعي اســت كه تيمش نسبت به فصل گذشــته شــرايط بهتري دارد و هدف شــان حضور در جمع تيمهاي باالي جدول و كســب سهميه آسيايي اســت: «تيم ســايپا نســبت به سال گذشــته خيلي بهتر شــده است. همه تمركزمان اين اســت كه امسال نتيجه تلخ سال گذشته را فراموش و ديگر آن را تكــرار نكنيم و بــا حضور علي دايي مدعي باشــيم. حداقل كســب سهميه آسيايي را در دستور كارمان داريم.»

ترابي كــه ابتداي فصــل و قبل از شــروع ليــگ از تيــم آژاكس هلند پيشــنهاد داشت و باشگاه با اين مساله مخالفت كرد همچنان به لژيونر شــدن فكر ميكند. البته او براي رســيدن به هدفش بايد ابتــدا پيراهن تيم ملي را در جــام جهاني به تن كند: «با ســايپا قرارداد داشــتم و به هرحال شرايط به نحوي شد كه بايد در اين تيم ميماندم اما اگر سال آينده در جام جهاني باشم قصد دارم لژيونر شوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.