آقايي: اولين حضورم با لباس سپاهان فوقالعاده بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مدافع تيم فوتبال سپاهان از اولين بازياش براي ســپاهان در ليگ برتر بســيار هيجان زده است بخصوص كه از سوي هواداران اين تيم هم به شدت مورد تشويق قرار گرفت.

او در اين باره ميگويد: «نخستين حضــورم در تركيــب ســپاهان را تجربــه كردم و تجربه بســيار خوب و فوقالعادهاي بود. هواداران من را بسيار شــرمنده كردنــد، اميــدوارم بتوانم با عملكرد خوب جواب لطف آنها را بدهم. از هوادارانمان هم تشكر ميكنم كه از همين هفته اول سنگ تمام گذاشتند.»

او اعتقــاد دارد كه تيمش در اين بازي مســتحق پيروزي بــود: «خدا را شــكر عملكرد خوبي هم داشتيم. در حفظ توپ موفق بوديم و موقعيتهاي خوبي هم خلق كرديم اما نتوانستيم از آنها بهره ببريم. البته چند بازيكن را در تركيب نداشتيم كه از هفتههاي آينده به ما اضافه خواهند شــد، در مجموع تيم بســيار خوبي داريــم و كادر فني براي آمادگي ما بسيار زحمت كشيده اســت. اميدوارم بتوانيم با پيروزيهاي پــي در پي جــواب زحمــات آنها را بدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.