طيبي: گيتيپسند ميتواند قهرمان آسيا شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مليپوش ايراني تيم تايســوننام ويتنام نماينــده كشــورمان را مدعي اصلــي قهرماني جام باشــگاههاي آسيا دانســت. حسين طيبي ميگويــد: «براي گيتيپســند آرزوي موفقيت ميكنــم، اين تيم بازيكنان و كادرفني بســيار خوبي دارد. بازي فينال سخت است و نميشود پيشبيني كــرد كدام تيم برنده ميشــود. در فينال هر تيمي از فرصتهاي خود بهتر استفاده كند، ميتواند قهرمان شود اما نظر من اين است كه گيتيپسند ميتواند به اين مقام دست يابد.»

تيم طيبي تا مرحله نيمهنهايي صعود كرد: «فكر نميكنم كسي حتي فكرش را ميكرد ما از گروهمان باال برويم. خدا كمك كرد و شرايط بــه گونهاي رقم خــورد كه ما از گــروه صعود كرديم، تيم نفت عراق را هم برديم و به مرحله نيمهنهايي رســيديم. در مرحله نيمهنهايي هم شــرايط تيم چونبوري تايلند خيلي بهتر از تيم مــا بود و بايد هم نماينده تايلند مقابل ما پيروز ميشــد. واقعا چونبوري تيم خوبي اســت و هر ســال هم كيفيت آنها بهتر ميشود. تايلنديها ســرمايهگذاري خوبــي در فوتســال كردهاند و شــرايط خوبي هم در آســيا دارنــد. واقعيت اين اســت كه هيچ موقــع زور ويتنام به تايلند نميرســد و تك نفري هم نميشود كاري كرد، چون فوتسال حرفهاي شده است. حق نماينده تايلند بود كه به فينال برسد. در برخي از دقايق بازي خيلي خوب بوديم امــا دروازهبان حريف روز خيلي خوبي داشت. شايد اگر فرصتهاي ما در ابتداي بازي تبديل به گل ميشد روند بازي تغيير ميكرد امــا همانطور كه گفتم دروازهبان چونبوري مانع شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.