از ابتدا حريفمان در فينال را ميشناختيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي افضل ســرمربي گيتي پسند اصفهان درباره تيم چونبوري تايلند (رقيبشان در فينال جام باشــگاههاي آســيا ) ميگويد: «چونبوري تايلند يكي از تيمهاي خوب آســيا اســت و در ايــن دوره از رقابتهــا عملكرد خوبي داشــته، البته ما ايــن تيم را خوب آناليــز كرديم چون از روز اول ميدانســتيم كــه در فينال روبهروي ايــن تيم بايد بازي كنيــم. تيم چونبوري تيمي بانظم و تاكتيكي اســت و اتفاقــا ما با تيمهايي كه تاكتيكي هستند بهتر ميتوانيم بازي كنيم. مطمئن باشيد همانطور كه از روز اول گفتم همه اعضاي تيم و كادر فني چه بازيكن و چه مديران باشــگاه براي قهرماني آمديم و انشاءا... بتوانيم نتيجه الزم كه همان قهرماني اســت را به دست بياوريم.» آنها در اين بازي ويتور هوگو را همراه نخواهند داشــت: «براي ما مهم نيست. اتفاقي اســت كه افتاده. همه بازيكنــان ما در تيم جزو بهترينها هستند و خدا را شكر ما از نظر بازيكن مشــكلي نداريم به دليل اينكه تمام بازيكنان ما جنگنده و خوب هستند و فقط به دنبال شكست حريف و قهرماني در اين بازيها هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.