كاپيتان فجر قراردادش را تمديد كرد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميد جوكار كاپيتان تيم فجرسپاســي با حضور در دفتر باشــگاه قراردادش را به مدت يك فصل ديگر تمديد كرد. اين بازيكن كه در پســت هافبك چپ و راســت به ميدان ميرود بيشــتر سالهاي فوتبالش را در همين تيم گذرانده است. البته او سابقه بازي در تيمهاي نساجي و گسترش فوالد تبريز را هم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.