حمدينژاد: مقابل گسترش گل کاشتيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ارتباط خوبي با هم داريم. من به نانگ فارسي يــاد ميدهم. نانــگ به من انگليســي. البته فارسي حرف زدن نانگ خيلي خوب است.

پس به فكر لژيونر شدن هستي؟ صدرنشــين شــده. البته من هم بايد از بازي بعد گل بزنم چون مهاجم هســتم و اگر نزنم تحت فشار قرار ميگيرم. چطور شد كه تعويض شدي؟

كمي از ناحيه همســترينگ مشــكل داشــتم كه آقاي تارتار هــم در جريان بود. بعد از آن خيلی به من فشــار آمد كه ديگر نتوانستم ادامه دهم. به خاطر همين تعويض شدم.

يعني تعويض شــدنت، خواســته خودت بود؟

بله، چون نميتوانستم بدوم. بازي با پيــكان را چطور ميبيني؟ اولين بازي كه قرار است در جم برگزار شود...

بازي ســختي است. پيكان تيم خوبي اســت كه مجيد جاللي را به عنوان سرمربي در اختيار دارد. تيمهاي جاللي هميشه آناليز خوبي از حريفــان دارند. به خاطر همين كار ســخت ميشــود اما بايد ببينيم آقاي تارتار چه برنامهاي براي اين بازي دارد. انشــاءا... ميرويم تا در اولين ميزبانيمان هم ببريم.

شما قبال در شــهر جم گل زدي. درست است؟

بلــه، زماني كه فــوالد نوين بودم در شهر جم بازي داشــتيم كه يك گل هم زدم اما تيممان 2 بر يك باخت. اين بار ميخواهم در شهر جم براي پارس گل بزنم.

ميگويند پارس جــم از تيمهايي است كه طرفداران زيادي دارد...

بله، خدا را شــكر تيممــان پرطرفدار اســت كه همين مساله به موفقيتمان كمك خواهد كرد.

مشــكلتان با استقالل خوزستان حل شد؟

هنــوز نه. ظاهرا باشــگاه اســتقالل خوزستان شــكايت كرده و كميته انضباطي در حال بررســي آن اســت. به ما پول ندادند كه فسخ كرديم و رفتيم. وقتي مصدوم شدم كســي نه سراغي گرفت و نه كمكي كرد. من هم مجبور شدم بروم چون فصل گذشته هم حتي 50 درصد از مبلغ قراردادم را نگرفتم. از سالي هم كه قهرمان شديم طلب دارم. مگر نگفتند 50 درصد گرفتيد؟

نه، مبلغــي در طول فصل به ما دادند كه پورموســوي گفت عليالحســاب اســت. نصفش براي ســالي كــه قهرمان شــديم و نصف ديگر براي ســالي كه كار ميكرديم. با اين حال، پولــي كه دادند حتي به 50 درصد هم نرســيد. بعد از آن مبلغي واريز كردند اما در آييننامه آمده كه تا آخرين بازي بايد 50 درصد بگيريم. اگر آخرين بازي ليگ را حساب نكنيم و آخرين بازي ليگ قهرمانان آسيا را در نظر بگيريم، تا آن موقع هم 50 درصد دريافت نكــردم. به خاطر همين فســخ كردم و رفتم. من اســتقالل خوزستان را خيلي دوست دارم اما وقتي مشكل داشــتم نميتوانستم بمانم. االن هم از اينكه تيم شــهرم مقابل تراكتور به پيروزي رسيد خوشــحالم. خيلي هم دوست داشــتم فوالد مقابل پرسپوليس امتياز بگيرد اما به خاطر مصدومان زيادي كه داشــت اين اتفــاق نيفتاد. نميدانم چرا مصدوميتها زياد شده اما اميدوارم ديگر بازيكني مصدوم نشود و بقيه بازيكنان هم زود برگردند. هفته دوم

پنجشنبه ۲۱ مرداد ۶۹ تراكتورسازی تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 03:۹۱ سپيدرود رشت- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه و ساعت متعاقبا اعالم میشود. فوالد خوزستان- نفت تهران، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:45 سايپا- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 20:30

جمعه 3۱ مرداد ۶۹ پارس جنوبی جم- پيكان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. ذوبآهن اصفهان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه فوالد شهر، ساعت 20:30 پديده مشهد- سپاهان اصفهان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. استقالل- استقالل خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت ۱2 هفته سوم

پنجشنبه ۹۱ مرداد ۶۹ نفت تهران- پرسپوليس، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 استقالل خوزستان- سايپا، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:30 گسترش فوالد تبريز- سپيدرود رشت، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 54:۹۱

جمعه 0۲ مرداد ۶۹ سياهجامگان مشهد- فوالد خوزستان، ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود، ساعت 20:30 پيكان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهدای شهرقدس، ساعت 20:30 صنعتنفت آبادان- پديده مشهد، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 سپاهان اصفهان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه نقشجهان اصفهان، ساعت 20:30 استقالل- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45 هفته چهارم چهارشنبه 5۲ مرداد ۶۹ پرسپوليس- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:45

پنجشنبه ۶۲ مرداد ۶۹ سايپا- استقالل، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 20:45 تراكتورسازی تبريز- نفت تهران- ورزشگاه يادگارامام (ره) تبريز، ساعت 54:۹۱ ذوبآهن اصفهان- سپاهان، ورزشگاه فوالدشهر اصفهان، ساعت 20:۱5

جمعه ۷۲ مرداد۶۹ فوالد خوزستان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:30 پديده مشهد- استقالل خوزستان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپيدرود رشت- پيكان تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. پارس جنوبی جم- صنعتنفت آبادان، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. هفته پنجم

سهشنبه ۱3 مرداد ۶۹ استقالل- پديده مشهد، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:30 سايپا- تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه پاس قوامين تهران، ساعت 20:۱5 صنعتنفت آبادان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه تختی آبادان، ساعت 20:30 استقالل خوزستان- پارس جنوبی جم، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:۱5 پيكان- فوالد خوزستان، ورزشگاه شهدای شهر قدس، ساعت 20:۱5 سياهجامگان مشهد- نفت تهران، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود. سپاهان- سپيدرود رشت، ورزشگاه نقشجهان اصفهان- ساعت 20:۱5 گسترش فوالد تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، (روز و ساعت اين بازی به علت حضور پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا متعاقبا اعالم میشود) *ديدار تيمهايی كه بازيكنانشان در اردوی تيم ملی حضور ندارند در روزهای پنجشنبه و جمعه دوم و سوم شهريور۶۹ برگزار میشود هفته ششم

وحيــد حمدينــژاد مدافــع پارس جنوبي جــم از اينكه تيمــش در مقابل گســترش فوالد به پيروزي پر گل دست پيدا كرد خيلي خوشحال است و ميگويد همتيميهايش گل كاشتند: «بازي بسيار خوبــي مقابل تيم جوان گســترش فوالد تبريــز داشــتيم كه در نهايت مســتحق پيــروزي هم بوديــم. كادر فني در همان نيمه اول مسابقه ســعي كرد نكاتي را به بازيكنان گوشــزد كند كه اين نكات باعث شد تيم ما بعد از دريافت گل اول، زود به جريان اصلي مسابقه برگردد. بازيكنان تيم ما گل كاشــتند كه توانستيم پرگلترين بازي هفته اول را رقــم بزنيم. اگر بتوانيم هميــن روال را در بازيهاي بعدي ادامه دهيم، مطمئن باشيد در اواخر ليگ برتر، تيم تازه ليگ برتري شده پارس جنوبي در رده بهتري قرار ميگيرد.» حمدينژاد در رابطه با آخرين وضعيت تيم سابقش يعني نفت تهران ادامه ميدهد: «مسووالني كه هميشــه ادعاي مديريت در اين باشگاه را داشتند، بايد پاسخگوي شرايط فعلي نفت تهران باشند. تنها كاري كه ميتوانم انجام دهم اين اســت كه شــكايت كنم كه اين كار را هم انجــام دادهام. در مجموع از 2 ســال بازي در اين تيــم و 200 درصد از مطالباتم، 0۶ درصد پول گرفتم.»

پنجشنبه 3۲ شهريور ۶۹ نفت تهران- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه تختی تهران، ساعت 54:۹۱ فوالد خوزستان- سپاهان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 20:00 سپيدرود رشت- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه سردار جنگل رشت، ساعت54:۸۱

جمعه 4۲ شهريور ۶۹ پارس جنوبی جم - استقالل تهران، ورزشگاه تختی جم بوشهر، ساعت 20:00 تراكتورسازی- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 00:۹۱ ذوبآهن اصفهان- استقالل خوزستان، ورزشگاه فوالد شهر اصفهان، ساعت 54:۹۱ پديده مشهد - سايپا، ساعت و ورزشگاه متعاقبا اعالم میشود.

يكشنبه ۶۲ شهريور ۶۹ پرسپوليس- پيكان تهران، ورزشگاه آزادی تهران، ساعت 20:00

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.