حداديفر: مصدوميتم جدي نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قاسم حداديفر هافبك ذوبآهن اصفهان فصل گذشته شرايط سختی را پشت سر گذاشت. او قبل از شروع فصــل و در تمرينــات آمادهســازی تيمش از ناحيه ربــاط صليبی دچار پارگی شد و نيم فصل اول را از دست داد. بعــد از آن هــم كه خيلی تالش كرد برگردد، يــك مصدوميت ديگر گريبانگيرش شد تا اين بار هم شرايط سختتر شــود. اين شرايط باعث شد قاســم حدادی فر واهمــه زيادی در بازی هايش داشته باشد. او اين فصل هم در همان شــروع بازی دچار يك مصدوميت ديگر شد تا دچار استرس جديدی شود اما اين بار ظاهرا مشكل خاصــی به وجود نيامــده و می تواند بــه زودی برگــردد. حــدادی فر از اينكــه مصدوميتش جدي نيســت و ميتوانــد همتيميهاي خود را هرچه زودتر همراهي كند، خوشحال است. حداديفر در مــورد مصدوميتي كه در بازي با سياهجامگان دچارش شد، ميگويد: «در دقيقــه 5۱ برخوردي با حســين بادامكي داشــتم و همين موضوع باعث شــد از زميــن بيرون بيايم. جمعه بــه مطب دكتر كيهاني رفتــم تــا ببينم شــدت مصدوميتم چقدر اســت، خوشــبختانه او گفت اين آســيبديدگي جدي نيست. من هم از اين موضوع خوشحالم و تا سه، چهــار روز آينده تمريناتــم را دوباره شــروع خواهم كرد. البته هنوز بازي كردنم مقابل گســترش فوالد قطعي نيســت ولي تالش ميكنــم به اين بازي برســم.» حداديفر با اشاره به تســاوي تيمش برابر ســياهجامگان ادامه ميدهد: «به نظرم ذوبآهن در اين مسابقه مستحق پيروزي بود ولي متأسفانه نتوانســتيم برتري خودمان را حفــظ كنيــم و در دقايق آخر اين برتري را از دست داديم.»

هافبك ذوبيها در رابطه با اينكه ميگويند امير قلعهنويي به شدت در رختكــن از ايــن تســاوي ناراحت و عصبانــي بود، ميگويــد: «طبيعتا از دســت دادن پيــروزي در دقيقه 0۹ سخت اســت. هم قلعهنويي ناراحت بود، هم بازيكنان ولــي ما ميتوانيم اين تســاوي را در بازيهــاي آينده جبران كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.