فروزان: دلم براي مالك گسترش فوالد ميسوزد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محســن فروزان دروازهبان پارس جنوبي جم كه قبال در گســترش فوالد تبريز حضور داشــت، در مورد پيــروزي پر گل تيمش در هفته اول ميگويد: «تيم ما در اولين تجربه حضورش در ليگ برتر توانســت مقابل يك تيم خوب، نتيجه بسيار قابل قبولي را كسب كند. تمامي نكات مدنظر كادرفني در جريان بازي با گسترش فوالد از سوي بازيكنان تيم، انجام شد. شروعمان در ليگ برتر بسيار خوب بود كه اميدوارم در ادامه ليگ روند امتيازگيري تيم بههمين صورت باشد.»

فروزان در رابطه با باشگاه گسترش فوالد هم ادامه ميدهد: «من هميشه اين باشگاه را، باشگاه دوم خودم ميدانم. روزهاي بسيار خوبي در اين باشگاه تبريزي داشتم فقط دلم براي زنوزي مالك باشگاه ميسوزد، خيلي از اشخاص دور و بر تيم به باشگاه گسترش فوالد و زنوزي ضربه زدند.»

دروازهبــان پارس جنوبي جم درباره خوش و بش گرمش بــا لوكا بوناچيچ هم ميگويد: «من قبال با لوكا كار كردم، خيلي دلم برايش تنگ شــده بود به هر حال با هــم يك رفاقتي هم داريم. در نهايت برايش آرزوي موفقيت دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.