فخرالديني: داور باعث شكستمان شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميالد فخرالديني هافبك گســترش فــوالد تبريز از اينكه تيمش در بازي اول ليگ هفدهم مقابل پارس جنوبي جم شكســت سنگيني خورده، ناراحت است. فخرالديني كه ظاهرا هنوز اين شكست سنگين را باور ندارد، ميگويد: «متاســفانه بازي بسيار بدي انجام داديم كه در نهايت نتيجه را واگذار كرديم. دليل اصلي شكست مقابل پارس جنوبي بازيكنان گســترش فوالد بودند. تيم ما تغييرات بسيار زيادي داشته و زمان الزم اســت تا بازيكنان بيشــتر با يكديگر به هماهنگيهاي الزم برسند. البته داور بازي هم اصال عملكرد خوبي نداشت. من گفتم مقصر اصلي شكست مقابل پارس جنوبي، خودمان هستيم و نميخواهم داور را مقصر جلوه دهم اما واقعا داور بازي افتضاح بود و اصال عملكرد خوبي نداشــت.» فخرالديني در رابطه با وضعيت تيم سابقش نفت تهران هم ادامه ميدهد: «من ســال قبل براي ايــن تيم تهراني بازي ميكردم و فقط 40 درصد از مطالباتم را تا اين لحظه گرفتم. من به لحاظ قانوني شــكايتم را انجام دادم كه اميدوارم به نتيجه برســد. زماني كه براي تراكتورسازي بازي ميكردم در اواخر ليگ، حواشي بين من و هواداران تراكتورسازي به وجود آمد كه چندان درست نبود. در حال حاضر من با هواداران پرشور تراكتورسازي رابطه خوبي دارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.