زهيوي: گل اميري آفسايد بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رحيم زهيوي مهاجم فوالد خوزستان كه در بــازي با پرســپوليس خيلي تالش كــرد گل بزند اما در نهايت موفق نشــد و بــا مصدوميت زمين را ترك كــرد، درباره شكست مقابل قرمزهاي پايتخت ميگويد: «چيــزي كه انتظار داشــتيم در بازي رقم نخــورد. اگر ضربه وحيــد اميري روي گل اول يــك ميليون بار ديگر تكرار شــود به آن شــكل درون دروازه نمــيرود. اين در شــرايطي اســت كه خيلي از كارشناسان اعتقاد دارند اين گل آفســايد بــوده. واقعاً در اين شــرايط نميشد كاري كرد چون ما بهترين بازيكنانمان را به خاطر مصدوميت از دســت داديم و نميتوانستيم كار خاصي كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.