دوست‌دارم‌براي‌تیم‌ملي‌ایران‌بازي‌كنم

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

شگفتي اوسترسند سوئد برابر گاالتاسراي در پليآف ليگ اروپا را سامان قدوس رقــم زد. بازيكن ايراني اين تيم بــا 7 گل و دو پاس گل در 7 بازي جام حذفي فصل پيش، اوسترســند را قهرمان كرد و به پليآف ليگ اروپا رساند؛ تيمي كه در ســال ۲011 در ليگ دسته چهارم سوئد بازي ميكرد. درخشش سامان با 3 گل و 6 پاس گل در ۲1 بازي اين فصل ادامه پيدا كرد و مهمتر اينكه او از 6 ماه پيش پيراهن تيمملي سوئد را پوشيد و يك گل هم به اسلواكي زد. ستاره ايراني اوسترســند كه حاال نامش در اروپا بر سر زبانها افتاده، زندگي فوتبالي خود را اينطور تعريف ميكند: «از ۵ ســالگي فوتبال را در مالمو شروع كردم؛ جايي كه به دنيا آمدم و تا 18 سالگي آنجا بودم. سپس به سريانسكا در دسته دوم سوئد رفتم و بعد هم به اوسترســند آمدم تا در ليگ برتر بازي كنم.» ســامان كه در بازي رفت برابر گاالتاســراي با يك گل زده و يك پاس گل درخشيد و در بازي برگشــت هم اوسترسند با پنالتي كه او گرفته بود پيروز شد، درباره تجربه بازي در ليگ اروپا ميگويد: «اين نخســتين بار است كه در ليگ اروپا بازي ميكنم و بايد بگويم تجربه خوب و لذتبخشــي است. بازي ما با گاالتاسراي بازي بسيار بــزرگ و مهمي براي من بود كه خوب بــازي كرديم و برديم. من فوتبال بازي ميكنم كه از آن لذت ببرم و تحت فشــار بودن در چنين شــرايطي را دوست دارم. در جريان بازي هم بســيار خوب بازي كرديم. از آنها نترســيديم و همين باعث شــد نتيجه بگيريم. در حالي كه به جــز خودمان هيچكس فكر نميكرد ما پيروز شــويم اما ما به خودمان و تيممان باور داشــتيم و اين مهمترين دليل پيروزيمان بود. حاال ميدانيم كه اگر تيم فوال لوكزامبورگ را شكســت بدهيم، ممكن است برابر ميالن بازي كنيم و اين به ما انگيزه ميدهد. هدف ما بازي در مرحله گروهي اســت و براي رسيدن به آن هر تيمي را كه مقابل ما قرار بگيرد، ميبريم.» در ادامه ستاره ايراني اوسترسند از تاثير بازي در مرحله گروهي ليگ اروپا بر زندگي ورزشياش ميگويد: «بازي كردن در ليگ اروپا خيلي مهم است چون شما سطح ســاير تيمها را كه در اروپا بازي ميكنند، ميبينيد و وقتي با آنها رقابت ميكنيد، متوجه ميشــويد كه آيا در ســطح آنها هستيد يا نه و من حاال از اين مساله مطمئن هستم. از طرفي بازي كردن در ليگ برتر يا الليگا از كودكي آرزوي بزرگ من بوده و هنوز هم هست و ميدانم كه عملكردم در ليگ اروپا ميتواند من را به اين هدف برساند.» سامان قدوس اگر چه دعوت تيمملي ســوئد را پذيرفته اما هنوز در بازيهاي رسمي براي اين تيم به ميدان نرفته و ميگويد كه اگر كارلوس كیروش برايش دعوتنامه بفرستد، حتما قبول ميكند: «اينكه براي تيمملي ايران بازي كنم، براي من افتخار بزرگي است و خوشبختانه هنوز اين شانس را از دست ندادهام چون فقط در بازيهاي دوستانه براي سوئد به ميدان رفتــهام. مطمئنم اگر براي ايران بازي كنم، پدر و مادر و خانوادهام به من افتخار خواهند كرد و خودم هم آرزو دارم كه اين اتفاق بيفتد. شــك نكنيد كه اگر كارلوس كیروش به تيمملي ايران دعوتم كند، حتما پيشنهادش را قبول خواهم كرد.» او ســپس از آمادگياش براي رقابت با مليپوشــان آماده فوتبال ايــران ميگويد: «من در تمام زندگــيام در حال رقابت بودهام و براي رقابت در تيمملي ايران هم كامال آمادهام.» اما آيا او آنقدر خوششانس هست كه يك سال بعد از امروز بتواند با پيراهن تيمملي ايران در جام جهاني ۲018 روســيه بازي كند؟ خودش كه خيلي اميد دارد: «نميتوان به راحتي پاسخ اين پرسش را داد چون ايران بازيكنان بســيار خوبي دارد اما من هم اگر دعوت شوم، تمام تالشم را ميكنم كه در جام جهاني بخشي از تيمملي ايران باشم.» صحبتهاي سامان وقتي جذابتر ميشــود كه از آشنايياش با فرهنگ ايراني ميگويد: «خودم در مالمو سوئد متولد شــدهام اما پدر و مادرم هر دو ايراني هستند. اصليت آنها به اهواز برميگردد و آشــنايان زيادي در آنجا و تهران دارم. با اينكه تا به حال به ايران سفر نكردهام، خيلي دوست دارم اين كار را انجام بدهم. تأثير فرهنگ ايران روي من خوب بوده و به آنها پايبند هســتم. ما فرهنگ و سنتهاي خودمان را داريم و عيد و چهارشــنبه سوري و تقريبا همه مناسبتهاي ايراني را با خانواده انجام ميدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.