این‌تاز ‌هواردهای‌شگف‌تانگیز

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نخستين شگفتیساز ليگ هفدهم، تيم تازهوارد پارسجنوبی بود. تيمی كه با نتيجه دور از انتظار و باورنكردنی 4 بر يك ميزبان خود گســترش فوالد را در تبريز شكســت داد. اين تيم كه نخســتين بازی تاريخ خود در ليگ برتر را تجربه میكرد، تيمی را زمينگير كرد كه همواره در ســالهای اخير هميشــه به سختكوشی شهره بوده و چنين شكســتی را پيشتر فقط يك بار مقابل پرسپوليس- در ليگ پانزدهم- تجربه كرده بود. تارتار و شاگردانش اما نخستين شگفتی فصل را با پيروزی 4 بر يك برابر اين تيم رقم زدند و اين عكس را هم بعد از سوت پايان بازی و در جشــن پيروزیشان در ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز ثبت كردند. عكسی از نخستين شگفتی فصل هفدهم ليگ برتر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.